Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  21.04.2020

  Zwolnienie z ZUS dla wspólników spółki komandytowej

  Zwolnienie z ZUS dla wspólników spółki komandytowej

  Czasowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców, to jedno z kluczowych rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej. Po spełnieniu określonych warunków, ze zwolnienia skorzystać mogą także wspólnicy spółki komandytowej.

   

  Na czym polega i ile wynosi pomoc?

   

  Tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła ulgę, która umożliwia uzyskanie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, maksymalnie na okres 3 miesięcy. Okres ten nie jest jednak dowolny – umorzeniu mogą podlegać jedynie składki należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

   

  W przypadku opłacania składek do ZUS w standardowej wysokości (tzw. duży ZUS) można zaoszczędzić 1.431,48 złotych miesięcznie.

   

  Korzyść uzyskana ze zwolnienia ze składek ZUS nie podlega opodatkowaniu PIT. Dodatkowo, na potrzeby świadczeń z ubezpieczeń społecznych, składki objęte zwolnieniem będą traktowane jako opłacone, zatem uzyskanie zwolnienia nie ma wpływu na możliwość otrzymywania tych świadczeń (np. zasiłku chorobowego).

   

  Niewątpliwym minusem jest fakt, że skorzystanie ze zwolnienia może skutkować koniecznością zapłaty wyższej zaliczki na podatek dochodowy, gdyż składki objęte zwolnieniem nie będą pomniejszały podstawy opodatkowania oraz samego podatku.

   

  Ważne, że zwolnieniu mogą podlegać jedynie składki nieopłacone. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca opłaci składkę np. za marzec 2020 r., to nie zostanie mu ona zwrócona.

   

  Wspólnik spółki komandytowej a zwolnienie z ZUS

   

  Wspólnik spółki komandytowej może skorzystać ze wskazanego zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek do ZUS pod warunkiem, że odprowadza składki wyłącznie za siebie.

   

  Aby skorzystać z tej ulgi, wspólnik musi spełniać jednak dodatkowe warunki:

  • opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • został wspólnikiem spółki przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • w pierwszym miesiącu, za który chce uzyskać zwolnienie, osiągnął przychód z działalności w rozumieniu ustawy o PIT nie większy niż 15.681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.).

   

  Jeżeli wspólnik chce być zwolniony z opłacenia składek:

  • za okres od marca do maja 2020 r. – powyższy limit przychodów dotyczy marca 2020 r.
  • za okres od kwietnia do maja 2020 r. – limit przychodów dotyczy kwietnia 2020 r.
  • tylko za maj 2020 r. – limit przychodów dotyczy maja 2020 r.

   

  Zaznaczyć należy, że przychód wspólnika oblicza się na podstawie przychodów spółki, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach.

   

  Przykład:

   

  Osoba fizyczna od stycznia 2020 r. jest wspólnikiem spółki komandytowej z udziałem w zyskach równym 50% i nie prowadzi innej działalności gospodarczej, w związku z czym opłaca składki wyłącznie za siebie. Przychody Spółki w marcu 2020 r. wyniosły 40.000 zł, zatem kwota przychodu przypadająca na wspólnika była równa 20.000 zł. Tym samym limit przychodu wynoszący 15.681 zł został przekroczony, zatem wspólnik nie kwalifikuje się do zwolnienia z opłacenia składek za marzec 2020 r.

   

  Jeżeli jednak w kwietniu 2020 r. spółka osiągnie przychód w wysokości 30.000 zł i tym samym kwota przychodu przypadająca na wspólnika wyniesie 15.000 zł, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek za kwiecień. Podobna weryfikacja nastąpi w zakresie możliwości nieopłacania składek za maj 2020 r. (na podstawie kwoty przychodów majowych).

   

  Jeżeli wspólnik spółki komandytowej jest wspólnikiem także w innych spółkach osobowych, wówczas przy obliczaniu limitu przychodów powinno się sumować przypadające na wspólnika przychody także z pozostałych spółek (proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zyskach tych spółek).

   

  Wspólnik spółki komandytowej prowadzący dodatkową jednoosobową działalność gospodarczą

   

  Może się także zdarzyć, że wspólnik spółki prowadzi dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas rodzaj zwolnienia, z którego będzie mógł skorzystać, zależeć będzie od tego, czy w ramach tej dodatkowej jednoosobowej działalności gospodarczej opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

   

  Jeśli tak jest, wówczas możliwe jest nadal skorzystanie ze zwolnienia, przy czym aby ustalić czy limit przychodów nie został przekroczony, należy zsumować wszystkie przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, czyli także te z jednoosobowej działalności gospodarczej. 

   

  Przykład:

   

  Osoba fizyczna od stycznia 2020 r. jest wspólnikiem spółki komandytowej z udziałem w zyskach równym 50% i prowadzi jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach działalności opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie. Przychód spółki w marcu 2020 r. wyniósł 20.000 zł, zatem kwota przychodu przypadająca na wspólnika wyniosła 10.000 zł. Jednocześnie z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej osoba ta osiągnęła przychód w wysokości 10.000 zł. Zatem łączny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w marcu 2020 r. wyniósł 20.000 zł. W związku z tym, limit przychodu wynoszący 15.681 zł, został przekroczony, co sprawia, że taka osoba nie może skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek za marzec 2020 r.

   

  Skorzystanie z ulgi będzie natomiast możliwe w kwietniu lub maju 2020 r., o ile łączny przychód takiej osoby z obu tytułów nie przekroczy w jednym z tych miesięcy kwoty 15.681 zł.

   

  Jeśli jednak wspólnik spółki komandytowej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, zgłosił przynajmniej 1 osobę do ubezpieczeń społecznych, wówczas jako płatnik składek nie opłaca składek do ZUS wyłącznie za siebie. Wtedy może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie, o którym pisaliśmy w artykule Zwolnienie płatnika ze składek ZUS

   

  Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

   

  Chcąc skorzystać z ulgi przewidzianej dla osób opłacających składki do ZUS wyłącznie za siebie, wspólnik spółki komandytowej powinien najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2020 r. złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Zawrzeć w nim należy m.in.:

  • dane wspólnika, takie jak imię i nazwisko, NIP i REGON (jeżeli wspólnik nie posiada jednego z tych numerów, może podać PESEL albo numer i serię paszportu lub dowodu osobistego) oraz adres korespondencyjny,
  • oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu przychodów w pierwszym miesiącu okresu, w którym wspólnik chce skorzystać z ulgi, wraz z kwotą tego przychodu,
  • podpis wnioskodawcy.

   

  Składając wniosek, wspólnik oświadcza jednocześnie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. Wniosek można złożyć w formie papierowej (pocztą lub osobiście) lub elektronicznej za pomocą portalu PUE ZUS. ZUS przygotował w tym celu specjalny formularz RDZ, który dostępny jest na jego stronie internetowej oraz na platformie elektronicznej PUE ZUS.

   

  Istotne, by wniosek został złożony w terminie. Nie ma natomiast znaczenia kolejność złożenia wniosków – nie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.

   

  Spółka komandytowa a zwolnienie z ZUS

   

  Zaznaczyć należy, że z powyższego zwolnienia mogą skorzystać jedynie osoby opłacające ubezpieczenie wyłącznie za siebie (czyli także wspólnicy spółek komandytowej). To oznacza, że nie stosuje się go np. do spółek komandytowych.

   

  Tarcza antykryzysowa przewiduje jednak pomoc również dla spółek. Jako płatnicy składek ZUS, mogą ubiegać się one o całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek od wynagrodzeń swoich pracowników.

   

  W przeciwieństwie do zwolnienia przewidzianego dla wspólników spółek komandytowych, w przypadku zwolnienia z którego może skorzystać spółka komandytowa nie jest istotna wysokość osiąganych przez spółkę przychodów. Wysokość zwolnienia uzależniona jest jednak od liczby osób zgłoszonych przez spółkę do ubezpieczeń społecznych.

   

  Więcej na temat tej ulgi można przeczytać w naszym artykule: Zwolnienie z ZUS dla spółki komandytowej jako płatnika składek.

   

  Aby być na bieżąco z proponowanymi formami wsparcia przedsiębiorców i poznać nasze rekomendacje w tym zakresie, zachęcamy subskrybowania naszego newslettera 

   

  Jako Kancelaria PragmatIQ zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu  z nami, aby wspólnie przebrnąć przez ten nowy dla przedsiębiorców okres.

   

  Krzysztof Kaczmarek, Maria Ratajczyk

  Tagi koronawirus ZUS

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi koronawirus ZUS