Regulamin


  I. Wstęp

   

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy komandytowa.pl dostępny w domenie internetowej o tej samej nazwie.

  2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

  - Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym), z wyłączeniem art. 66 (1). 

  - Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

  - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim).

  3. Komandytowa.pl jest czasopismem zarejestrowanym pod numerem RPR 2797 w sądowym rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny.

  Wydawca: PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A.

  Siedziba wydawcy i redakcji: ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań.

  Redaktor naczelny: Aleksander Gałek.

   

  II. Definicje

   

  Formularz  – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z materiałów dostępnych dla zalogowanych użytkowników.

  Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 5 znaków.

  Konto – utworzone przez Operatora Serwisu w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu.

  Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.

  Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z  działalnością Serwisu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia, z którego Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie.

  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Serwisu.

  Regulamin – niniejszy regulamin.

  Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych poprzez Formularz.

  Serwis – serwis internetowy komandytowa.pl prowadzony przez Operatora Serwisu dostępny na domenie internetowej komandytowa.pl.

  Strona – Operator Serwisu lub Użytkownik.

  Strony – Operator Serwisu i Użytkownik.

  Operator SerwisuPragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 107, (60-313) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935503, REGON: 301555950, NIP: 7792382586, adres e-mail: kancelaria@pragmatiq.pl.

  Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin Serwisu.

   

  III. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

   

  1. Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Zawartość Serwisu jest prawnie chroniona.
  3. Korzystanie z Serwisu i jego zawartości może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet Explorer od wersji 8.0.
  6. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  7. Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
  8. Operator Serwisu świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

   

  IV. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

   

  1. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia dostępu do wybranych treści dla użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.

  2. Korzystanie z pełnej zawartości Serwisu wymaga Rejestracji.

  3. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:

  - przestrzegać Regulaminu,

  - korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Regulamin,

  - powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom,

  - powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

  - powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

   

  V. Rejestracja

   

  1. Korzystanie z niektórych części Serwisu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.
  2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu.
  3. Pola Formularza, których wypełnienie jest obowiązkowe są odpowiednio oznaczone.
  4. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu Formularza, Operator Serwisu przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z informacją o utworzeniu Konta oraz instrukcjami korzystania z systemu. Operator Serwisu może przetwarzać i wykorzystywać wyżej wymienione dane na potrzeby sporządzania analiz dotyczących serwisów internetowych. Dane wykorzystywane w takich opracowaniach i analizach będą anonimowe, to jest w szczególności nie będą publikowane ze wskazaniem podmiotu, którego dotyczą.

   

  VI. Postępowanie reklamacyjne

   

  1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres e-mail Operatora Serwisu.
  2. Reklamacja zostaje rozpatrzona przez Operatora Serwisu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

   

  VII. Rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie Usług, za wyjątkiem usługi Newsletter, rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w każdym czasie.
  2. Rezygnacja z usługi Newsletter następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z usługi na adres e-mail Operatora Serwisu. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w każdym czasie.

   

  VIII. Prawa własności intelektualnej

  1. Serwis jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim.  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu i jego zawartości w sposób określony Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w zakresie innym niż określony w niniejszym Regulaminie. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia  Użytkownika do korzystania z Serwisu w zakresie, w jakim uprawniają go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu
  3. Korzystanie z Serwisu nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania jego zawartości. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji treści zawartych w serwisie, ani ich rozpowszechniania.
  4. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.
  5. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu, które przekracza zakres określony w niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Operatora Serwisu udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.

   

  IX. Ograniczenie dostępu do Serwisu oraz likwidacja Konta Użytkownika

   

  Operator Serwisu może z ważnych przyczyn, ograniczyć Użytkownikowi dostęp do treści serwisu, a nawet zlikwidować jego konto, w szczególności gdy Użytkownik:

  - naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
  - podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu informacji zgromadzonych w Serwisie,
  - podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  - dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  - działał lub działa na szkodę Operatora Serwisu,
  - podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane,
  - naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Operatorowi Serwisu, w szczególności przysługujące Operatorowi Serwisu majątkowe prawa autorskie,
  - narusza zasady (w tym w szczególności regulaminy) korzystania z Serwisów Internetowych.

   

  X. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

   

  1. Korzystanie z Serwisu dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
  2. Ryzyka związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).

   

  XI. Wyłączenie odpowiedzialności

   

  1. Operator Serwisu zastrzega, że Serwis może być czasowo niedostępny w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu, takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd lub wymiana.
  2. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia Operator Serwisu powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.
  3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  4. Operator Serwisu zastrzega, że świadczone przez niego Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej. Operator Serwisu ani autorzy poszczególnych tekstów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji podanych w Serwisie, w szczególności w celach gospodarczych czy inwestycyjnych.
  5. Operator Serwisu i autorzy poszczególnych tekstów zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Serwisu oraz zmiany poglądów wyrażonych w Serwisie.

   

  XII. Zmiany Regulaminu

   

  1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:

  - konieczność modyfikacji systemów informatycznych Operatora Serwisu,
  - zmianę procesów działania Serwisu, w tym modyfikację, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu,
  - modernizację Serwisu,
  - dostosowanie Regulaminu Serwisu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach,
  - uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników.

  2. Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.

  3. Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Uczestników takich na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu. Z powyższych przyczyn Uczestnicy nie otrzymają osobnych powiadomień e-mail o wprowadzeniu zmian ani nie znajdzie w stosunku do nich zastosowania uprawnienie do złożenia wypowiedzenia z uwagi na wprowadzenie zmian.

   

  XIII. Postanowienia końcowe

   

  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim. Wszelkie spory między Stronami podlegają jurysdykcji sądów polskich.
  3. Jeżeli Regulamin zostanie sporządzony również w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie komandytowa.pl. Użytkownik może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych.

   

   

   

   

   

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.