Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  01.09.2015

  Czy można być anonimowo wspólnikiem w spółce komandytowej?

  Osoby, które chciałyby zostać wspólnikami w spółce komandytowej, a jednocześnie wolałyby pozostać niewidoczne dla rejestru KRS powinny skorzystać z instytucji powiernictwa. Z tego artykułu dowiesz się na czym polega powiernictwo w spółce komandytowej.

  Obowiązek ujawnienia wspólników

  Kodeks spółek handlowych wskazuje, że zgłoszenie spółki komandytowej do KRS powinno zawierać m.in. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy. Zgłoszeniu do KRS podlegają także wszelkie zmiany tych danych. Więcej na temat informacji, które podlegają ujawnieniu w związku z rejestracją spółki komandytowej w KRS dowiesz się z naszego artykułu Rejestracja spółki komandytowej w KRS – jakie informacje należy zgłosić? Uwzględniając dodatkowo fakt, że dane ujawnione w KRS są jawne i powszechnie dostępne mamy do czynienia z pełną transparentnością danych wspólników spółki komandytowej.

   

  Pojawia się zatem pytanie czy istnieją takie rozwiązania prawne, które z jednej strony pozwolą danej osobie uzyskać prawa i obowiązki wspólnika w spółce komandytowej, a z drugiej strony pozwolą jej zachować anonimowość wobec KRS. Albo też patrząc z innej perspektywy, czy możliwe jest doprowadzenie do pewnego rodzaju „rozdwojenia jaźni” polegającego na tym, że osoba „X” będzie występowała jako formalny, ujawniony w KRS, wspólnik spółki komandytowej, ale faktycznie to osoba „Y” będzie rzeczywistym podmiotem praw i obowiązków przysługujących temu wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce. Odpowiedzią jest powiernictwo.

  Powiernictwo

  Na wstępie należy wyjaśnić, że w Kodeksie cywilnym brak jest odrębnej regulacji dotyczącej umowy powierniczej oraz wykonywania czynności powierniczych. Najczęściej podstawą do konstruowania umów powierniczych jest umowa zlecenia, stąd też prawa i obowiązki stron takiej umowy są oceniane według przepisów o zleceniu.

  Istota umowy powierniczej sprowadza się do tego, że formalnie wspólnikiem spółki zostaje osoba „X” (tzw. powiernik), przy czym zainteresowanej osobie trzeciej (tzw. powierzającemu) przysługuje prawo kontroli nad wykonywaniem przez powiernika praw i obowiązków wspólnika w spółce.

  Aby zabezpieczyć interesy powierzającego do umowy powiernictwa można wprowadzić szereg różnego rodzaju postanowień, jak chociażby zapis o udzieleniu powierzającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniach wspólników oraz do wykonywania prawa głosu na tych posiedzeniach, obowiązek składania przez powiernika okresowych raportów z wykonywania praw i obowiązków wspólnika w spółce, obowiązek przeniesienia praw i obowiązków wspólnika w spółce na powierzającego w razie zaistnienia sytuacji określonych w tej umowie.

  Co istotne, umowa powiernictwa nie podlega zgłoszeniu do akt rejestrowych spółki, co oznacza, że powierzający, czyli faktyczny wspólnik, nie podlega ujawnieniu w KRS.

  Powierzający jako podatnik

  Podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółkę komandytową są jej wspólnicy. Wynika to bowiem z faktu, że wspólnicy spółki komandytowej są głównymi beneficjentami korzyści uzyskiwanymi przez spółkę, tj. uczestniczą w wypracowanym przez nią zysku.

  W przypadku zawarcia umowy powiernictwa powyższa zasada może jednak ulec zmianie. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego jak będą wyglądały zapisy takiej umowy, rzeczywistym beneficjentem skutków prowadzonej przez spółkę działalności może nie być powiernik, lecz powierzający. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy z umowy powiernictwa będzie wynikało, że powiernik jest zobowiązany wydać powierzającemu nieodpłatnie wszystko co uzyskał z tytułu członkostwa w spółce komandytowej (najczęstszy wariant umowy powiernictwa). W tym przypadku podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału w zysku wypracowanym przez spółkę komandytową będzie więc tylko powierzający. Taki wniosek wynika np. z indywidualnej interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 roku (IBPBI/1/415-1174/13/KB). Z kolei po stronie powiernika jedynym opodatkowanym przychodem będzie wypłacane na jego rzecz wynagrodzenie z tytułu pełnienia usług powierniczych, o ile rzecz jasna strony takie wynagrodzenie przewidziały.

   

  Aleksander Gałek

  Tagi spółka komandytowa wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka komandytowa wspólnicy