Powrót do kategorii

Czy od nieruchomości komercyjnych należących do spółki komandytowej trzeba płacić podatek?


Dominika Widła

Dominika Widła

05 lutego 2018 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi CIT nieruchomość
Poleć

Od 1 stycznia 2018 r. na podatników CIT, posiadaczy wartościowych budynków biurowych i handlowo – usługowych nałożono tzw. minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych.

 

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych

 

Jakie nieruchomości objęte są podatkiem od nieruchomości komercyjnych, a jakie od niego wyłączone, przedstawia w uproszczeniu poniższa tabela.

 

Budynki objęte podatkiem

Budynki wyłączone

Budynki handlowo - usługowe (103 KŚT) położone na terenie Polski, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.:

-centrum handlowe,

-dom towarowy,

-samodzielny sklep  i butik,

-pozostałe budynki handlowo-usługowe.

Budynki handlowo – usługowe, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zawieszeniem / zaprzestaniem działalności.

Budynki biurowe (105 KŚT) położone na terenie Polski, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Budynki biurowe:

-od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zawieszeniem / zaprzestaniem działalności,

-wykorzystywanie wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby.

 

Podatnicy CIT - właściciele wskazanych w powyższej tabeli nieruchomości mają obowiązek uwzględniania ich wartości początkowej, która po pomniejszeniu o 10 mln zł stanowi podstawę opodatkowania. Podatnicy są zobowiązani obliczać podatek za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Stawka podatku wynosi 0,035%.

 

Warto zwrócić uwagę, że podatnicy mogą nie wpłacać podatku od nieruchomości komercyjnych, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na CIT, jaką podatnik powinien zapłacić za dany miesiąc.

 

Spółka komandytowa jako właściciel nieruchomości komercyjnej

 

Rozliczenie nowego podatku może budzić wątpliwości w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest spółka komandytowa, której wspólnik rozlicza się CIT.

 

Zgodnie z nowelizacją współwłaściciel nieruchomości, który chce wyliczyć podatek do zapłaty uwzględnia swój udział w jej wartości początkowej.

 

Jeśli taki środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki komandytowej, to ze względu na jej transparentność podatkową, podatek od nieruchomości komercyjnych rozlicza wspólnik, który określa podstawę opodatkowania proporcjonalnie do udziału w zysku przypadającego na niego ze spółki komandytowej.

 

Przykład:

 

Spółka komandytowa jest właścicielem centrum handlowego, którego wartość początkowa wynosi 150.000.000 zł. Spółka chce obliczyć podatek za miesiąc: kwiecień 2018 r.

Komplementariuszem w tej spółce jest sp. z o.o., która posiada 50% udziałów w zysku sp. k.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych dla sp. z o.o. stanowi więc kwota 65 000 000 zł (150.000.000 zł x 50%) – 10.000.000 zł = 65.000.000 zł).

 

Sp. z o.o. jako wspólnik jest zobowiązania w terminie do 20.tego maja uregulować podatek, którego wartość po zaokrągleniu wynosi 22 750 zł (65 000 000 zł x 0,035%).

 

Nieruchomości komercyjne a podmioty powiązane

 

Jeśli nieruchomość komercyjna stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego (więcej o tym, kim jest podmiot powiązany przeczytasz w artykule Podmioty powiązane – czyli jakie?) przyjmuje się, że podstawą opodatkowania jest całkowita wartość początkowa środka trwałego, a udział we współwłasności uwzględnia się dopiero po obliczeniu podatku.

 

 

Paulina Machińska, Dominika Widła

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl