Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  17.01.2012

  Zgodnie z umową spółki komandytariusz ma prawo do 80% zysku, a w stracie uczestniczy tylko do wysokości wkładu, wynoszącego 10.000 zł. Komplementariusz ma prawo do 20% zysku. Na koniec roku sp.k. ma 22.000 zł straty. Jak rozliczyć tę stratę?

  Zgodnie z umową spółki komandytariusz ma prawo do 80% zysku, a w stracie uczestniczy tylko do wysokości wkładu, wynoszącego 10.000 zł. Komplementariusz ma prawo do 20% zysku. Na koniec roku sp.k. ma 22.000 zł straty. Jak rozliczyć tę stratę?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Strata powinna być rozliczona w takiej samej proporcji jak zyski spółki: komandytariusz powinien wykazać stratę w kwocie 17.600 zł a komplementariusz 4.400 zł. Rozliczenie straty na gruncie prawa podatkowego będzie zatem odmienne od sposobu przewidzianego w umowie spółki na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

  Na podstawie art. 8 ustawy o PIT (art. 5 ustawy o CIT), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (np. komandytowej) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

  Analiza wskazanych uregulowań prowadzi do wniosku, że dla celów podatkowego rozliczenia przychodów, kosztów, strat w spółce komandytowej jedynym istotnym parametrem jest proporcja, w której wspólnicy uczestniczą w zysku spółki.

   

   

  Wspólnicy mogą oczywiście uregulować udział w kosztach, czy stratach spółki odmiennie od udziału w zyskach spółki i takie postanowienia będą skuteczne na gruncie prawa cywilnego i handlowego. Z podatkowego punktu widzenia, znaczenie będzie miało jednak tylko prawo do udziału w zysku poszczególnych wspólników. Potwierdza to m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2010 r. sygn. IPPB1/415-850/09-3/JB: „(…) stwierdzić należy, iż w przypadku wystąpienia straty w spółce komandytowej Wnioskodawca dokonuje podziału kosztów wygenerowanych przez spółkę komandytową proporcjonalnie do jego udziału w zysku spółki. Innego podziału kosztów ustawa podatkowa nie przewiduje”. Analogiczne stanowisko znaleźć można w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2010 r. sygn. IBPBI/1/415-852/09/AB: „Reasumując, wspólnicy mogą określić w umowie Spółki partnerskiej (zasady opodatkowania takie same jak w przypadku spółki komandytowej – komandytowa.pl) prawo do udziału w zysku niezależnie od udziału kapitałowego, jednakże w tak ustalonej proporcji będą uczestniczyć w przychodach, kosztach i stratach Spółki. Powołane uregulowania nie przewidują możliwości ustalenia udziału w zysku na innym poziomie niż udziału w stracie.”

  Tożsame stanowisko zajmują sądy administracyjne, np. WSA w Warszawie  w wyroku z 14. października 2009 r. sygn. III SA/Wa 814/09stwierdził, że wspólnicy spółki jawnej (zasady opodatkowania takie same jak w przypadku spółki komandytowej – komandytowa.pl) mogą określić prawo w udziale w zysku w dowolnej proporcji, według której będą rozliczane przychody z udziału w spółce, jednakże w takiej samej proporcji winny być rozliczane koszty uzyskania przychodów i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty (analogiczne stanowisko w wyroku WSA w Gdańsku z 10 grudnia 2009 r. sygn. I SA/Gd 729/09).

  W literaturze fachowej pojawiają się wypowiedzi (m.in. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz 2010, Warszawa 2010) wskazujące, że rozliczenie straty podatkowej powinno odpowiadać zasadom rozliczenia straty wskazanymi w umowie spółki nawet jeśli są one odmienne od postanowień dotyczącym prawa do udziału w zysku wspólnika. Bazując jednak na wykładni językowej art. 8 ustawy o PIT i biorąc pod uwagę jednolite stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych należy uznać, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie rozliczenie straty spółki komandytowej w proporcji wynikającej z prawa poszczególnych wspólników do udziału w zyskach spółki.

  Tagi księgowość zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość zysk