Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  27.03.2020

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez spółkę komandytową, czyli jak to wygląda w praktyce

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez spółkę komandytową, czyli jak to wygląda w praktyce

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Niemal każdy przedsiębiorca w trakcie prowadzenia swojej działalności zmaga się z problemami, które wymuszają na nim podejmowanie trudnych, strategicznych wyborów. Obecnie, z uwagi na szerzącą się pandemię koronawirusa oraz widmo kryzysu gospodarczego, wiele firm szuka rozwiązań, które pozwolą im przetrwać trudne czasy bez konieczności definitywnego zamykania biznesu. Jednym z takich rozwiązań jest tymczasowe zawieszenie prowadzonej działalności. Dowiedz się co możesz zyskać zawieszając działalność spółki!

   

   

   

  Na czym polega zawieszenie działalności?

   

  Okres zawieszenia wykonywania działalności cechuje się tym, że przedsiębiorca zaprzestaje prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, ale zachowuje dotychczasowe stosunki z innymi podmiotami oraz możliwość podejmowania niektórych czynności o charakterze gospodarczym.

   

  Prawo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przysługuje każdemu przedsiębiorcy, bez względu na jego formę organizacyjną, w tym również spółce komandytowej. Warunkiem dla skorzystania z tego rozwiązania jest brak zatrudniania pracowników lub zatrudnianie wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim. Powyższy zakaz nie rozciąga się na współpracowników, którym spółka powierza wykonywanie zadań w oparciu o umowę cywilną.

   

  Stan zawieszenia działalności, w stosunku do okresu prowadzenia działalności, różni się z jednej strony brakiem możliwości wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów, ale z drugiej strony uwalnia przedsiębiorcę od obowiązków publicznoprawnych związanych z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wpłacaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składaniem deklaracji podatkowych.

   

  Zalety zawieszenia działalności

   

  Skorzystanie z instytucji zawieszenia działalności w odpowiednim momencie może przynieść spółce wymierne korzyści, a w efekcie uchronić działalność przed jej definitywnym zamknięciem. Zawieszenie działalność jest korzystne w szczególności ze względu na możliwość  ulgi finansowe oraz udogodnienia podatkowe.

   

  Jedną z głównych korzyści jaką niesie zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest ustanie obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez wspólników spółki komandytowej. Co prawda możliwe jest opłacanie na własną rękę składki emerytalnej i rentowej, ale nie ma możliwości opłacania składki chorobowej i wypadkowej. Należy również pamiętać, że zaprzestanie opłacania składki zdrowotnej wiąże się z utratą prawa do świadczeń zdrowotnych, o ile nie podlega się ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. umowy o pracę, zlecenia). W takim przypadku z pewnością warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia lub ubezpieczenia zdrowotnego pozostałych członków rodziny, w terminie 30 dni od zawieszenia działalności spółki. Jako, że wspólnik spółki komandytowej sam jest płatnikiem składek to do niego należy obowiązek zgłoszenia faktu zawieszenia działalności przez spółkę.

   

  Zawieszenie działalności zwalnia wspólników spółki komandytowej z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Mając na uwadze fakt, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego (podatnikiem są jej wspólnicy, którzy samodzielnie rozliczają się z fiskusem), przepis ten odnosi się do wspólników spółki komandytowej, którzy zobowiązani są do regularnego wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę komandytową mogą oni jednak skorzystać z przywileju niewpłacania zaliczek na poczet podatku, związanych z działalnością spółki komandytowej, podlegającej zawieszeniu. Udogodnienie to można jednak stosować tylko wtedy, gdy wspólnicy spółki komandytowej zawiadomią o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

   

  W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, co do zasady, podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Należy mieć jednak na uwadze, że nie dotyczy to  okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, czyli jeżeli działalność została zawieszona w trakcie miesiąca czy kwartału, w którym spółka rozlicza się z VAT - za ten miesiąc czy kwartał trzeba jeszcze złożyć deklarację VAT.

   

  Spółka komandytowa będzie również zwolniona z niektórych obowiązków, takich jak zamknięcie ksiąg rachunkowych (jeżeli działalność była zawieszona za cały rok), co pociąga za sobą zwolnienie z innych obowiązków np. sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy.

   

   

  Masz pytania dotyczące spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki “Komandytowa”, a w niej wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT.  

   

  Zakres czynności dozwolonych podczas zawieszenia

   

  Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie możemy dokonywać żadnych czynności. W okresie zawieszenia wykonywania działalności spółka komandytowa:

   

  • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (np. dochodzić należności pieniężnych w postępowaniu sądowym czy egzekucyjnym lub rozwiązać wcześniej zawarte umowy),
  • może przyjmować należności,
  • ma obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia,
  • może zbywać środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (np. z tytułu usług zrealizowanych przed okresem zawieszenia czy też odsetek od wcześniej założonych lokat),
  • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

   

  Okres zawieszenia działalności

   

  Spółki komandytowe zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku lutego minimalny okres jest krótszy). Co do zasady, zarówno zawieszenie, jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek spółki.

   

  Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku, jednak nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Okres zawieszenia wykonywania działalności kończy się natomiast w dniu złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności lub w innym wskazanym we wniosku dniu (nie wcześniejszym niż dzień złożenia wniosku).

   

  Oznacza to, że nie ma możliwości zgłoszenia zawieszenia działalności lub jej wznowienia z datą wsteczną.

   

  Jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności, to następnego dnia po upływie tego okresu działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona.

   

  Jak zawiesić działalność?

   

  Procedurę zawieszenia działalności spółki komandytowej inicjuje uchwała o zawieszeniu podjęta przez wszystkich spółki komandytowej (a więc zarówno komplementariuszy jak i komandytariuszy).

   

  W następnej kolejności, w terminie 7 dni od powzięcia uchwały, konieczne jest złożenie wniosku o zawieszenie działalności do KRS na urzędowym formularzu KRS-Z62. Do wniosku do KRS należy załączyć uchwałę o zawieszeniu działalności, w której trzeba wskazać dzień od którego biegnie termin zawieszenia oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników przez spółkę. Wniosek o zawieszenie działalności zwolniony jest z wszelkich opłat, a wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

   

  Zamiar zawieszenia działalności może wynikać z różnych przyczyn, choć najczęściej mają one wymiar ekonomiczny, przy czym są one zupełnie obojętne z punktu widzenia możliwości skorzystania z tej instytucji. Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji, ani uzyskiwać zgody żadnego organu.

   

  Paweł Dymkowski, Kamil Ekiert

   

  Tagi spółka komandytowa zawieszenie działalności

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zawieszenie działalności