Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  28.05.2021

  Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej – jak je rozliczyć podatkowo?

  Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej – jak je rozliczyć podatkowo?

  Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych spowodowało zmiany w sposobie podatkowego rozliczania ich dochodów. Ma to również wpływ na kwestię opodatkowania zaliczek na poczet zysku wypłacanych wspólnikom spółki w trakcie roku.

   

   

   

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT

   

  Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Główną konsekwencją zmian jest podwójne opodatkowanie dochodów spółki: pierwszy raz „na bieżąco”, na poziomie samej spółki oraz ponownie przy wypłacie zysków na rzecz wspólników.

  Więcej na temat aktualnego opodatkowania spółek komandytowych piszemy także w artykule CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę? 

   

  Zaliczki na poczet zysku a CIT

   

  Zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych, każda wypłata zysków ze spółki komandytowej na rzecz wspólników, zarówno po zakończeniu roku, jak i w trakcie roku w formie zaliczek na poczet zysku, podlega opodatkowaniu. W zależności jednak od rodzaju wspólnika i jego udziału w zyskach, zasady opodatkowania zaliczek mogą się między sobą różnić. Wyróżnić możemy 3 sytuacje wypłaty zaliczki na poczet zysku:

  • na rzecz komandytariusza, korzystającego ze zwolnienia dywidendowego,
  • na rzecz komandytariusza, niekorzystającego ze zwolnienia dywidendowego,
  • na rzecz komplementariusza.

   

  Zaliczki na poczet zysku dla komandytariusza

   

  W przypadku komandytariusza, korzystającego ze zwolnienia dywidendowego, wypłata zaliczki na poczet zysku nie niesie za sobą konieczności odprowadzenia podatku. Aby skorzystać ze zwolnienia, wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • spółka komandytowa wypłacająca zaliczki ma siedzibę w Polsce,
  • komandytariusz jest spółką objętą nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, kraju członkowskim UE lub EOG,
  • komandytariusz posiada bezpośrednio przynajmniej 10% udziału w zyskach spółki komandytowej,
  • komandytariusz nie korzysta ze zwolnienia z podatku od całości swoich dochodów.

   

  Zaznaczyć jednak należy, że warunek posiadania udziałów jest spełniony wówczas, gdy komandytariusz posiada przynajmniej 10% udziału w zyskach spółki komandytowej nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Jednocześnie możliwe jest stosowanie zwolnienia przed upływem tego okresu pod warunkiem, że komandytariusz utrzyma swój udział na wymaganym poziomie przez 2 lata.

   

  Wokół powyższego warunku zrodziły się wątpliwości dotyczące tego, czy ten dwuletni okres należy liczyć od momentu przystąpienia komandytariusza do spółki lub osiągnięcia przez niego wymaganego udziału, czy od momentu, w którym spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT (1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r.).

   

  W ostatnich tygodniach wypowiedział się na ten temat Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.71.2021.2.AK .

   

  Niestety stanowisko organu jest niekorzystne dla podatników. Wynika bowiem z niego, że dwuletni okres posiadania udziału należy liczyć od momentu, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, niezależnie od tego, jak długo przed tym dniem komandytariusz był wspólnikiem spółki. To z kolei oznacza, że korzystanie ze zwolnienia dywidendowego w odniesieniu do wypłacanego zysku lub zaliczek na poczet zysku jest możliwe pod warunkiem, że komandytariusz nie utraci wymaganego udziału w zyskach do stycznia lub maja 2023 r. W przeciwnym razie konieczne będzie zapłacenie zaległego podatku wraz z odsetkami.

   

  Jeżeli natomiast komandytariusz nie spełnia warunków do objęcia go zwolnieniem dywidendowym (np. nie posiada wystarczającego udziału w spółce), to spółka komandytowa, wypłacając mu zysk (lub zaliczkę), powinna pobrać podatek. W jaki sposób powinna to zrobić i rozliczyć opisujemy niżej.

   

  Zaliczki na poczet zysku komplementariusza

   

  W przypadku komplementariusza, sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku komandytariusza nieobjętego zwolnieniem dywidendowym z tym, że wątpliwości wzbudza kwestia stosowania tzw. mechanizmu odliczenia, tj. pomniejszania podatku od zysku o część podatku CIT zapłaconego przez spółkę. Organy skarbowe stoją na stanowisku, że przy wypłacie zaliczek nie można stosować tego odliczenia, gdyż nie jest znana ostateczna kwota podatku należnego od dochodów spółki komandytowej.

   

  W ostatnim czasie został jednak opublikowany wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r. (sygn. II FSK 2048/18), z którego wynika, że wypłata zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariusza w ogóle nie podlega opodatkowaniu, a rozliczenie podatkowe następuje dopiero przy ostatecznym podziale zysku (analogiczne stanowisko zajął również WSA w Krakowie w wyrokach z 13 lipca 2021, sygn. akt I SA/Kr 792/21 i nast.). Więcej na temat tych przełomowych wyroków piszemy w artykule Zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza a podatek - przełomowy wyrok NSA .

   

  Dopóki jednak w kwestii opodatkowania zaliczek na poczet zysku nie wytworzy się nowa linia interpretacyjna, oparta na powyższym wyroku NSA, w celu uniknięcia ewentualnego sporu z fiskusem warto stosować dotychczasowe zasady rozliczeń. Oznacza to, że wypłata zaliczki na rzecz komplementariusza jest opodatkowana, jednakże komplementariusz może po zakończeniu roku (po złożeniu przez spółkę komandytową rocznego zeznania CIT-8) skorzystać ze wspomnianego odliczenia i wystąpić o zwrot nadpłaty podatku. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.59.2021.1.MR.

   

  Jak rozliczyć podatkowo zaliczki na poczet zysku?

   

  W momencie wypłaty zaliczki na rzecz wspólnika (niekorzystającego ze zwolnienia dywidendowego), spółka komandytowa powinna pobrać podatek wg stawki 19% (zarówno PIT, jeśli wspólnik jest osobą fizyczną, jak i CIT, jeśli wspólnik podlega pod CIT) i wypłacić zaliczkę w kwocie netto. Pobrany podatek spółka powinna wpłacić na swój mikrorachunek podatkowy do 20. dnia kolejnego miesiąca (w przypadku wypłaty na rzecz podatnika PIT) lub do 7. dnia kolejnego miesiąca (w przypadku wypłaty na rzecz podatnika CIT).

   

  Spółka komandytowa powinna także do końca stycznia następnego roku podatkowego złożyć deklarację PIT-8AR, jeśli otrzymującym wypłatę zysku ze spółki jest osoba fizyczna (do urzędu skarbowego właściwego dla spółki komandytowej) lub CIT-6R, jeśli otrzymującym wypłatę jest osoba prawna (do urzędu skarbowego właściwego dla wspólnika). Ponadto, w przypadku wypłaty zaliczki na poczet zysku na rzecz podatnika CIT, spółka komandytowa powinna w terminie wpłaty podatku (tj. do 7. dnia następnego miesiąca) wystawić takiemu wspólnikowi informację CIT-7.

   

  Należy zaznaczyć także, że wspólnicy otrzymujący wypłatę zysku lub zaliczki na poczet zysku ze spółki komandytowej, nie wykazują tego dochodu oraz pobranego podatku w swoich rocznych deklaracjach podatkowych – wszelkie obowiązki z tego tytułu spoczywają na spółce komandytowej dokonującej wypłat.

   

  Podsumowanie obowiązków spółki komandytowej związanych z wypłatą zaliczek na poczet zysku na rzecz wspólników obrazuje poniższa tabela.

   

  Wspólnik – podatnik PIT (najczęściej osoba fizyczna)

  Wspólnik – podatnik CIT

  Stawka podatku

  19% PIT

  19% CIT

  Moment pobrania podatku

  wypłata zaliczki

  wypłata zaliczki

  Termin wpłacenia podatku do US

  do 20. dnia miesiąca następującego po wypłacie

  do 7. dnia miesiąca następującego po wypłacie

  Gdzie wpłacić podatek?

  mikrorachunek podatkowy spółki komandytowej

  mikrorachunek podatkowy spółki komandytowej

  Rodzaj, miejsce i termin składanych deklaracji lub informacji

  PIT-8AR – do końca stycznia następnego roku podatkowego (urząd właściwy dla spółki)

  CIT-7 – do 7. dnia miesiąca następującego po wypłacie (otrzymuje wyłącznie wspólnik)

  CIT-6R - do końca stycznia następnego roku podatkowego (urząd właściwy dla wspólnika)

   

  Należy zaznaczyć, że wskazane powyżej zasady rozliczania podatkowego zaliczek na poczet zysku w spółce komandytowej nie będą obowiązywać w spółkach, które zdecydują się na korzystanie z tzw. estońskiego CIT. Więcej na temat tej formy opodatkowania przeczytasz w artykule Polski Ład – estoński CIT w spółce komandytowej od 2022 r. 

   

  Krzysztof Kaczmarek

   

  Tagi CIT PIT spółka komandytowa zaliczka na poczet zysku

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT spółka komandytowa zaliczka na poczet zysku