Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  08.02.2021

  Wypłata z zysku na rzecz komandytariusza objęta zwolnieniem dywidendowym

  Wypłata z zysku na rzecz komandytariusza objęta zwolnieniem dywidendowym

  Z przepisów ustawy o CIT nie wynika wprost, czy od wypłaty zysku na rzecz wspólnika przez spółkę komandytową należy pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 18 stycznia 2021 r., sygn. DD5.054.3.2021.

   

   

   

  Wątpliwości, czy wypłata zysku ze spółki komandytowej podlega zwolnieniu z poboru podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (dalej: zwolnienie dywidendowe), pojawiły się w związku z faktem, że z początkiem 2021 r. (ewentualnie od dnia 1 maja 2021 r., jeżeli tak postanowili jej wspólnicy) spółka ta stała się podatnikami CIT.  O tym na jakie aspekty zwrócić uwagę w związku z opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych pisaliśmy w artykule CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę? 

   

  Zwolnienie dywidendowe – regulacja ustawowa

   

  Zgodnie z przepisami ustawy o CIT dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obowiązek potrącenia podatku spoczywa na spółce, która dokonuje wypłaty. Ustawodawca przewidział jednak możliwość zwolnienia z podatku po spełnieniu łącznie przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4–4d ustawy o CIT.

   

  Najprościej rzecz ujmując zwolnienie dywidendowe polega na braku konieczności pobierania 19% podatku od przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przez spółkę będącą podatnikiem CIT i wypłacającą zysk wspólnikowi, który także jest podatnikiem tego podatku (jest spółką kapitałową, spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną). Warunkiem skorzystanie ze zwolnienia jest właściwa rezydencja obu spółek oraz posiadanie przez wspólnika (spółkę otrzymującą dywidendę) przez okres 2 lat (może on upłynąć również po uzyskaniu przychodu z dywidendy) bezpośrednio co najmniej 10% udziału w kapitale spółki wypłacającej.

   

  Zasadniczo więc ze zwolnienia dywidendowego korzystają dochody uzyskiwane przez określone podmioty z tytułu wypłacanych na ich rzecz dywidend. 

   

  Chcesz wiedzieć więcej na temat spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki "Komandytowa" - jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej jako podatniku CIT. 

   

  Problematyczna „dywidenda”

   

  Nie ma wątpliwości, że zarówno w spółce z o.o., w spółce akcyjnej, jak i w spółce komandytowo-akcyjnej wypłata zysku na rzecz udziałowca (akcjonariusza)  jest dywidendą. Szerzej o zasadach opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych pisaliśmy w artykule Podatki w S.K.A. – jak jest opodatkowana spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnicy? 

   

  Natomiast wypłata zysku realizowana przez spółkę komandytową nigdy dotąd nie była uznawana za dywidendę (ani w Kodeksie spółek handlowych, ani w ustawach podatkowych). Klasyfikacji takiej przeczy, także potoczna (słownikowa) definicja, w myśl której dywidenda to wypłata z zysku na rzecz akcjonariusza spółki akcyjnej. Ponadto zgodnie z dominującym poglądem doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych zwolnień podatkowych nie można rozszerzać wychodząc poza zakres użytych w ustawie wyrażeń. Zwolnienie jest bowiem zawsze traktowane jako wyjątek od obowiązku podatkowego, co oznacza, że przepisy je ustanawiające powinny być interpretowane ściśle.

   

  Wydawałoby się zatem, że literalne brzmienie art. 22 ust.4 uniemożliwia spółkom komandytowym skorzystanie ze zwolnienia dywidendowego przewidzianego w ustawie o CIT.

   

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT z tzw. zwolnienia dywidendowego korzystają przychody z tytułu udziału z zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 19 oraz pkt 21 ustawy o CIT oraz art. 1 ust. 3 ww. ustawy.

   

  Znowelizowane przepisy mają więc zastosowanie również do spółek komandytowych, które zostały dodane w powoływanym przepisie – tak jak spółki komandytowo-akcyjne (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT). Tym samym udział w zyskach spółki komandytowej po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT, powinien zostać uznany za udział w zysku osoby prawnej.

   

  Czy regulacja powyższa zrównała zatem zyski uzyskiwane ze spółki komandytowej z dywidendą wypłacaną przez spółki kapitałowe?

   

  Odpowiedź Ministerstwa Finansów rozwiewa wątpliwości

   

  Opublikowana w dniu 18 stycznia 2021 r. odpowiedź Ministerstwa Finansów (sygn. DD5.054.3.2021) rozwiewa wątpliwości w tym zakresie, przychylając się do korzystnego dla spółek komandytowych stanowiska. Wyjaśniono w niej, że uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody jej wspólników, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym za właściwe przyjąć należy stanowisko, że ilekroć ustawa CIT mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, to pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika podatku CIT oraz wypłatę zysku przez taką spółkę.

   

  Powyższe potwierdza również odpowiedź na interpelację poselską nr 17368 Pani poseł Jadwigi Emilewicz w sprawie zmian w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym wypłacanych przez te spółki zysków na rzecz ich wspólników.

   

  W konsekwencji wypłacane przez spółkę komandytową zyski wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (będącej komandytariuszem lub inną spółką komandytową), korzystać będą mogły ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 22 ust. 4–4d ustawy CIT.

   

  Fakt zajęcia jednoznacznego stanowiska przez Ministerstwo Finansów, jak i rozwianie wątpliwości na korzyść podatników należy ocenić pozytywnie. Korzystne interpretacje w czasie tak istotnych zmian dla spółek komandytowych są bowiem na wagę złota. 

   

  Nie wiesz , czy możesz skorzystać ze zwolnienia dywidendowego? Pamiętaj o warunkach jakie należy spełnić, by je zastosować!

   

  Co ważne, problem zwolnienia dywidendowego nie wystąpi w sytuacji, gdy spółka komandytowa skorzysta z możliwości opodatkowania tzw. estońskim CIT od 2022 r., z uwagi na to, iż wówczas jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Więcej na temat estońskiego CIT w spółce komandytowej przeczytasz w artykule Polski Ład – estoński CIT w spółce komandytowej od 2022 r.

   

  A może potrzebujesz konsultacji w zakresie opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych? Skontaktuj się ze Specjalistami z Kancelarii PragmatIQ.

   

   

  Paulina Sandomierz
  Dominika Widła

   

   

   

   

   

   

  Tagi zwolnienie dywidendowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi zwolnienie dywidendowe