Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  11.04.2020

  W jakim terminie i w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

  W jakim terminie i w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

  Czasami zdarza się, że w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, po stronie jednego ze wspólników występują przyczyny które zmuszają go do rezygnacji z uczestnictwa w spółce komandytowej. Może to być również spowodowane narastaniem wewnętrznych konfliktów. Niezależnie od tego, czy są to powody, na które wspólnicy mają wpływ czy nie, podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy spółki, należy wiedzieć jak to właściwie zrobić.

   

   

  Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

   

  Wspólnik spółki komandytowej może wystąpić z niej na trzy sposoby:

   

  • za porozumieniem z pozostałymi wspólnikami (odbywa się to w drodze zmiany umowy spółki),
  • przez zbycie przysługujących mu praw i obowiązków na rzecz innej osoby,
  • w drodze wypowiedzenia umowy.

   

  Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej umożliwia wystąpienie wspólnika ze spółki przeciwdziałając jego uczestnictwu w spółce wbrew jego woli. Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej co do zasady, stanowi przyczynę rozwiązania spółki. Spółka może jednak trwać dalej pomiędzy pozostałymi wspólnikami jeżeli tak postanowią albo jeżeli wynika to z umowy spółki. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika, występuje on ze spółki, a spółka z kolei ma obowiązek rozliczenia jego udziału kapitałowego związanego z uczestnictwem w spółce.

   

  Każdy ze wspólników spółki komandytowej, a zatem zarówno komandytariusz jak i komplementariusz może wypowiedzieć umowę spółki komandytowej zawartej na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej należy złożyć najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenie staje się skuteczne z końcem roku obrotowego.

   

  Przykład:

   

  Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wypowiedzenie złożone zarówno w styczniu, jak i w czerwcu, będzie wywierać skutek na koniec roku, natomiast wypowiedzenie złożone w lipcu, dopiero na koniec roku następnego.

   

  W umowie spółki nie można wydłużyć wskazanego w KSH terminu do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki komandytowej, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby został on w umowie spółki skrócony.

   

  Możliwość wypowiedzenia umowy spółki komandytowej zawartej na czas określony jest przedmiotem kontrowersji, ale należy przyjąć, że jest to niedopuszczalne, chyba że umowa spółki wprost dopuszcza taką możliwość.

   

  Dowiedz się więcej o spółce komandytowej! Zamów V wydanie książki “Komandytowa” w wygodnej formule pytań i odpowiedzi, dzięki której szybko znajdziesz odpowiedź na nurtujące pytania! 

   

  Jak wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

   

  Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć wszystkim pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Zatem, mimo że umowa spółki komandytowej zawierana jest w formie aktu notarialnego, to do jej wypowiedzenia wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej.

  Wypowiedzenie uważa się za doręczone z chwilą, gdy doszło ono do wszystkich wspólników albo do wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki w taki sposób, że mogli oni zapoznać się z jego treścią. Trzeba zatem zadbać aby wypowiedzenie dotarło (a nie tylko zostało wysłane) do wspólników przed upływem terminu na jego złożenie (czyli najczęściej przed 30 czerwca). Warto, aby wspólnik wypowiadający umowę spółki zadbał o dowód złożenia wypowiedzenia. W tym celu może on na przykład przesłać wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprosić adresatów wypowiedzenia o pisemne potwierdzenie jego otrzymania.

   

  Warto wiedzieć również, że nie jest dopuszczalne złożenie wypowiedzenia umowy spółki komandytowej pod warunkiem.

   

  Czy można cofnąć złożone wypowiedzenie?

   

  Wspólnik może cofnąć wypowiedzenie umowy spółki na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia będzie skuteczne, jeśli doszło do wspólników wcześniej niż wypowiedzenie lub jednocześnie z nim. Wypowiedzenie, które już doszło do wspólników może być cofnięte jedynie za ich zgodą.

   

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków wypowiedzenia umowy spółki dla pozostałych wspólników oraz samej spółki komandytowej, przeczytaj nasz artykuł Wypowiedzenie umowy spółki sposobem na wyjście ze spółki komandytowej.

   

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości ograniczenia prawa wspólnika do wypowiedzenia umowy spółki komandytowej, przeczytaj nasz artykuł Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej – czy można je ograniczyć?

  Paweł Dymkowski

   

  Tagi spółka komandytowa umowa spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa umowa spółki