Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  08.11.2021

  Polski Ład - minimalny podatek dochodowy w spółce komandytowej

  Polski Ład - minimalny podatek dochodowy w spółce komandytowej

  Jedną z niekorzystnych zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu jest tzw. minimalny podatek dochodowy, przewidziany dla podatników CIT o niskiej lub ujemnej rentowności. Oznacza to, że również spółki komandytowe mogą zostać objęte tym podatkiem.

   

  Minimalny podatek dochodowy – kto zapłaci?

   

  Opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym jest przewidziane dla spółek, w tym komandytowych, które poniosą stratę podatkową ze źródeł innych niż zyski kapitałowe lub których stosunek dochodu do przychodu z tych źródeł będzie niższy niż 1%.

   

  Uzasadnieniem dla wprowadzenia podatku minimalnego, prezentowanym przez autorów projektu, jest chęć opodatkowania dużych, w szczególności zagranicznych korporacji, które osiągając duże przychody, płacą niewielki CIT lub nie płacą go w ogóle. Projektowane przepisy nie odnoszą się jednak zarówno do wielkości podmiotów, jak i miejsca ich siedziby. Oznacza to, że w praktyce minimalnym podatkiem dochodowym mogą być obciążone także mniejsze firmy, których niska rentowność wynika np. z charakteru prowadzonej działalności.

   

  Projekt ustawy przewiduje także szereg wyłączeń. Minimalnego podatku dochodowego nie zapłacą:

  • spółki rozpoczynające działalność – przez okres 3 kolejnych lat podatkowych,
  • spółki będące przedsiębiorstwami finansowymi,
  • spółki, których przychody za dany rok są niższe o co najmniej 30% od przychodów za rok poprzedni,
  • spółki posiadające tzw. prostą strukturę – wspólnikami takiej spółki muszą być wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać udziałów w żadnym innym podmiocie,
  • spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, jeżeli rok podatkowy wszystkich spółek z grupy jest taki sam, a udział łącznych dochodów tych spółek w ich łącznych przychodach jest wyższy niż 1% (warunki te weryfikuje się wyłącznie dla spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi),
  • spółki, które większość swoich przychodów osiągnęły w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich i powietrznych lub wydobywaniem kopalin, których ceny są uzależnione od notowań giełdowych.

   

  Minimalny podatek dochodowy może dotyczyć zatem w szczególności spółek komandytowych, których jednym ze wspólników jest spółka z o.o.

   

  Nowy podatek nie jest jedyną zmianą, która może negatywnie wpłynąć na spółki komandytowe. Polski Ład przewiduje także likwidację możliwości podatkowej amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Może okazać się to szczególnie bolesne dla spółek prowadzących działalność polegającą na wynajmie mieszkań. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Polski Ład - amortyzacja podatkowa mieszkania wyłączona z kosztów spółki komandytowej 

   

  Minimalny podatek dochodowy – jak liczyć?

   

  Minimalny podatek dochodowy wyniesie 10% podstawy opodatkowania, którą jednak, wbrew nazwie, nie będzie dochód spółki. Na podstawę opodatkowania składają się bowiem:

  • kwota stanowiąca 4% przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe za dany rok,
  • koszty finansowania dłużnego ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, w części przekraczającej 30% EBITDA spółki,
  • wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia nieamortyzowanej dotąd wartości niematerialnej i prawnej, jeżeli skutkuje to zwiększeniem zysku brutto lub zmniejszeniem straty brutto,
  • koszty usług niematerialnych (np. doradczych, reklamowych, zarządczych), opłat i należności dotyczących praw niematerialnych (licencje, prawa autorskie), przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, w części przekraczającej o 3 mln zł kwotę 5% EBITDA.

   

  Jednocześnie, podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona o przysługujące odliczenia (np. darowizny), a także dochody zwolnione z podatku na podstawie przepisów o SSE lub PSI.

   

  Minimalny podatek dochodowy można dodatkowo pomniejszyć o CIT należny za ten sam rok podatkowy (jeśli taki wystąpi) i należy go wpłacić w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (analogicznie jak CIT). Ponadto, kwotę zapłaconego minimalnego podatku dochodowego można odliczyć od należnego CIT za 3 kolejne lata podatkowe.

   

  Minimalny podatek dochodowy a estoński CIT

   

  Rozwiązaniem, które może uchronić spółki komandytowe przed objęciem minimalnym podatkiem dochodowym, jest skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT). Z uwagi na odmienny sposób kalkulacji dochodu i podatku, do spółek opodatkowanych estońskim CIT nie stosuje się przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Więcej na temat estońskiego CIT w spółce komandytowej, w tym warunków, jakie trzeba spełnić, by z tej formy skorzystać, piszemy w naszym artykule Polski Ład – estoński CIT w spółce komandytowej od 2022 r. 

   

  W świetle licznych zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu zachęcamy także do śledzenia naszej strony Doradzamy.to  oraz dedykowanej sekcji  im poświęconej.

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Tagi CIT Polski Ład zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT Polski Ład zmiany w CIT