Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  17.01.2011

  Nasza spółka posiada tytuły egzekucyjne przeciwko dłużnikom z nadanymi klauzulami wykonalności oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Czy po przekształceniu będziemy musieli starać się o nowe klauzule i zezwolenie?

  Nasza spółka posiada tytuły egzekucyjne przeciwko dłużnikom z nadanymi klauzulami wykonalności oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Czy po przekształceniu będziemy musieli starać się o nowe klauzule i zezwolenie?

  Sytuację przekształcenia spółki prawa handlowego w inną spółkę handlową (np. komandytową) reguluje art. 553 Kodeksu spółek handlowych. Stanowi on, że spółce przekształconej przysługują wszystkie praw i obowiązki, które należały do spółki przekształcanej.


  Zgodnie z dominującymi w doktrynie prawa handlowego poglądami – przekształcenie spółki handlowej polega na zmianie formy organizacyjno-prawnej, a tym samym spółka powstała po dokonaniu tego procesu jest faktycznie tą samą (a nie tylko – taką samą) spółką, co poprzednia. Skutkiem tego nie dochodzi do sukcesji uniwersalnej, czyli wstąpienia w prawa i obowiązki poprzedniej spółki, ale mamy do czynienia z zasadą kontynuacji.


  Komentatorzy wskazują, że owa kontynuacja przejawia się na trzech obszarach: cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym i personalnym. W przypadku kontynuacji cywilnoprawnej oznacza to, iż nie zmienia się treść stosunków cywilnych pomiędzy spółką a osobami trzecimi (np. dłużnikami).W Państwa wypadku oznacza to, że dłużnik spółki jawnej pozostanie nadal dłużnikiem spółki komandytowej. Co więcej – zgodnie z tą zasadą dojdzie również do kontynuacji na gruncie procesowym (w tym postępowania egzekucyjnego), co w Państwa przypadku oznacza, że klauzula wykonalności wydana przed przekształceniem będzie uprawniała do działania w roli wierzyciela także przekształconą spółkę komandytową (nie znajdzie bowiem zastosowania art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego, który  wymaga nadania nowej klauzuli wykonalności, jeśli doszło do zmiany osoby wierzyciela).

   

  Podobnie sprawa wygląda w przypadku stosunków administracyjnoprawnych, co oznacza, iż zasadniczo spółce przekształconej będą przysługiwały te same koncesje, licencje i zezwolenia, których podmiotem była spółka przekształcana. Zasada ta doznaje jednak pewnych wyjątków, m.in. w odniesieniu do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 13 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym organ, który udzielił licencji przenosi uprawnienia z niej wynikające w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli doszło do przekształcenia przedsiębiorcy, który taką licencję uzyskał. Przeniesienia organ dokona pod warunkiem, że przejmujący uprawnienie (spółka komandytowa) spełnia wymagania do jej posiadania.


  W przypadku koncesji na ochronę osób i mienia sprawa wygląda inaczej, gdyż ustawa z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia nie przewiduje ograniczeń w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy.

   

  Przy okazji warto wspomnieć, że do przejścia praw i obowiązków dochodzi również na gruncie prawa podatkowego. Spółka przekształcona wstępuje bowiem we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w prawie podatkowym, których podmiotem była spółka przekształcana.
  Podsumowując – zasadą jest, że licencje, koncesje, czy zezwolenia, które posiadała spółka przekształcana przechodzą z mocy prawa na spółkę przekształconą. Jednak nie jest to zasada absolutna, stąd trzeba za każdym razem sprawdzić odpowiednie przepisy oraz treść otrzymanych zezwoleń i koncesji.

   

  Obejrzyj też nasz film, by dowiedzieć się ja przekształcić Twoją spółkę w spółkę komandytową.

   

  Tagi przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie