Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  22.04.2016

  Jakie są różnice w odpowiedzialności członka zarządu komplementariusza w zależności od tego czy komplementariuszem jest spółka z o.o. czy spółka akcyjna?

  Jakie są różnice w odpowiedzialności członka zarządu komplementariusza w zależności od tego czy komplementariuszem jest spółka z o.o. czy spółka akcyjna?

  Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka kapitałowa pozwala ograniczyć odpowiedzialność osób fizycznych prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Z naszego artykułu dowiesz się w jakich sytuacjach ograniczenie to nie ma zastosowania.


  Odpowiedzialność członka zarządu komplementariusza

  O tym kiedy członek zarządu komplementariusza spółki komandytowej może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki możesz dowiedzieć się z artykułu Czy członkowie zarządu komplementariusza będącego spółką z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej? Poniżej zostały natomiast omówione podstawy na jakich za zobowiązania spółki komandytowej odpowiadają członkowie zarządu komplementariusza będącego sp. z o.o. lub S.A.

  Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

  Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. odpowiada osobistym majątkiem za zobowiązania spółki jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. W przypadku gdy sp. z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej egzekucja musi być bezskuteczna w stosunku do spółki komandytowej, a następnie w stosunku do spółki z o.o.

  Przepis ten jest szczególnie korzystny dla wierzyciela spółki komandytowej, który aby dochodzić zaspokojenia swych roszczeń z majątku osobistego członka zarządu spółki z o.o. musi wykazać jedynie, że egzekucja z majątku sp.k. i sp. z o.o. okazała się bezskuteczna, nie ma natomiast obowiązku wykazywania winy członka zarządu w powstaniu szkody.

  Osoba zasiadająca w zarządzie spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej jedynie w przypadku, gdy zajdzie wobec niej jedna z okoliczności wymienionych w art. 299 § 2 KSH.

  Odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej

   

  W KSH nie ma odpowiednika art. 299 w przepisach dotyczących spółki akcyjnej. Nie oznacza to jednak, że członkowie zarządu spółki akcyjnej są całkowicie wolni od odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, której komplementariuszem jest S.A.

  Osoby zasiadające w zarządzie spółki akcyjnej mogą ponosić odpowiedzialność za szkodą za zasadach ogólnych tzn. na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba która swoim zawinionym działaniem doprowadziła do powstania szkody u drugiej osoby, obowiązana jest do jej naprawienia. Oznacza to, że dochodzenie wykonania zobowiązania przez członka zarządu S.A., zaciągniętego przez spółkę komandytową, jest znacznie trudniejsze niż ma to miejsce gdy komplementariuszem jest sp. z o.o. W pozwie przeciwko członkowi zarządu S.A. wierzyciel musi bowiem wykazać:

   

  a) że poniósł szkodą,

  b) jaki był rozmiar szkody,

  c) że szkoda powstała na skutek zawinionego działania członka zarządu S.A., działającego jako komplementariusz sp.k.

  To właśnie ta ostatnia przesłanka, tzn. wina członka zarządu w powstaniu szkody sprawia, że dochodzenie wykonania zobowiązań spółki komandytowej przez członków zarządu S.A. będącej jej komplementariuszem jest niemalże niemożliwe.

  Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Jednakowe zasady odpowiedzialności członów zarządu spółek kapitałowych, będących komplementariusze spółki komandytowej obowiązują natomiast w ustawie Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 21 tej ustawy, każdy członek zarządu komplementariusza, jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej, w momencie gdy spółka ta stała się niewypłacalna.

  Zarówno członkowie zarządu spółki z o.o. jak i spółki akcyjnej będącej komplementariuszem, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej we właściwym terminie, chyba że nie ponoszą winy. Zgodnie z art. 21 ustawy prawo upadłościowe wierzyciel, który dochodzi naprawienia szkody od członka zarządu komplementariusza, nie musi wykazywać jego winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej. Ciężar wykazywania winy, a konkretnie jej braku został przerzucony na członka zarządu komplementariusza, który poprzez wykazanie braku winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej we właściwym terminie może uwolnić się od odpowiedzialności. Wierzyciel nie musi również wykazywać rozmiarów poniesionej szkody, gdyż ustawodawca wprowadził domniemanie, że szkoda jest równa niezaspokojonej przez spółkę wierzytelności.

  Z uwagi na powyższe okoliczność członkowie zarządu spółek kapitałowych będących komplementariuszem spółki komandytowej powinni czuwać również nad sytuacją finansową spółki komandytowej, by nie przegapić momentu, w którym należy złożyć wniosek o ogłoszenie jej upadłości, gdyż poprzez złożenie takiego wniosku w odpowiednim momencie mogą zabezpieczyć swój majątek prywatny przed egzekucją zobowiązań spółki.


  Kacper Ziniak

  Tagi komplementariusz odpowiedzialność

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz odpowiedzialność