10.03.2017

  Jakie są różnice między spółką z o.o. a spółką komandytową?

  Jakie są różnice między spółką z o.o. a spółką komandytową?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Przedstawiamy porównanie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  Jeżeli znasz jeszcze jakieś różnice, o których warto byłoby wspomnieć w tego typu porównaniu, daj nam znać!

   

  Lp. Porównywany element Spółka komandytowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. nazwa aktu zawiązania spółki umowa spółki umowa spółki lub akt założycielski w przypadku spółki jednoosobowej
  2. forma aktu zawiązania spółki akt notarialny akt notarialny
  3. wspólnicy komplementariusze i komandytariusze wspólnicy
  4. minimalna liczba wspólników dwóch jeden
  5. odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

  komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej (a jeżeli wniosą wkład na jej pokrycie, to są zwolnieni z odpowiedzialności)

  wspólnicy w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki
  6. występowanie kapitału zakładowego nie tak (minimum 5.000 zł)
  7. minimalna wartość wkładów do spółki brak określonego minimum 5.000 zł
  8. zbywalność „udziałów” w spółce możliwe tylko, gdy umowa spółki to przewiduje, konieczna zgoda pozostałych wspólników, możliwe zbycie tylko całego „udziału” w spółce (nie ma możliwości jego rozszczepienia na części) wspólnik może zbywać swoje udziały, chyba że umowa spółki przewiduje ograniczenia (np. zgodę spółki), zbywać można zarówno wszystkie, jak i część udziałów, chyba że wspólnik może mieć tylko jeden udział, a umowa spółki nie zezwala na zbycie części takiego udziału
  9. anonimowość wspólnika brak (zarówno komplementariusze i komandytariusze wymienieni są w odpisie z KRS) wspólnicy posiadający mniej niż 10% udziałów nie są wymienieni w odpisie z KRS, jednakże dane takiego wspólnika można ustalić przeglądając akta rejestrowe spółki
  10. reprezentowanie spółki brak zarządu, spółkę reprezentują komplementariusze zarząd
  11. istnienie organu zbierającego wspólników (jak walne zgromadzenie wspólników w spółce akcyjnej) brak, wspólnicy podejmują decyzje (uchwały) na nieformalnych zebraniach zgromadzenie wspólników
  12. możliwość powołania rady nadzorczej nie tak, a jeżeli kapitał zakładowy jest większy od 500.000 zł i liczba wspólników przekracza 25 osób, ustanowienie rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej) jest obowiązkowe
  13. forma uchwał wspólników pisemna lub nawet ustna pisemna, niekiedy protokoły zgromadzeń wspólników wymagają formy aktu notarialnego
  14. zwoływanie zebrań wspólników nieformalne (np. telefonicznie) zwołanie zgromadzenia wspólników zasadniczo wymaga zwołania za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia; możliwe jest również przeprowadzenie zgromadzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy wspólnicy są reprezentowani i żaden nie zgłosi sprzeciwu co do tej formy zebrania się i porządku obrad
  15. szczególne obowiązki przy wnoszeniu wkładu do spółki brak wkład musi być wniesiony przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki lub wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego spółki, członkowie zarządu muszą złożyć oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie wszystkich udziałów
  16. moment skuteczności zmian umowy spółki z chwilą podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki (rejestracja zmiany w KRS ma jedynie skutek potwierdzający) z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS
  17. możliwość wypłaty w trakcie roku zaliczek na poczet zysku tak, bez szczególnych dodatkowych wymogów tylko jeżeli umowa spółki przewiduje taka możliwość; wypłata zaliczki jest możliwa tylko jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk; zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne
  18. swoboda dysponowania zyskiem spółki całkowita ograniczona w niewielkim stopniu
  19. wymogi obniżenia wkładu (kapitału zakładowego) wystarcza zmiana umowy spółki i rejestracja w KRS oprócz umorzenia udziałów i zmiany umowy spółki konieczne jest ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, rejestracja obniżenia możliwa jest dopiero po upływie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, obniżenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku dopiero po rejestracji w KRS
  20. możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika przysługuje komplementariuszom i komandytariuszom nie
  21. możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika tak nie
  22. możliwość rozwiązania spółki z ważnych powodów orzeczeniem sądu na wniosek wspólnika tak tak
  23. możliwość emitowania obligacji nie tak
  24. księgowość pełna pełna
  25. obowiązek badania sprawozdania finansowego bez względu na wartość przychodów/aktywów bilansu/wielkość zatrudnienia nie nie
  26. konieczność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez wspólników będących osobami fizycznymi tak nie (za wyjątkiem sytuacji, gdy jedynym wspólnikiem jest osoba fizyczna)
  27. konieczność sporządzania sprawozdania z działalności spółki nie, o ile wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi tak
  28. możliwość wejścia na giełdę nie nie
  29. likwidacja możliwość szybkiego zlikwidowania spółki bez konieczności przeprowadzania całej procedury likwidacji konieczność przeprowadzenia pełnej procedury likwidacji
  30. opodatkowanie podatkiem dochodowym spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są wspólnicy; zysk spółki opodatkowany jest tylko raz na poziomie wspólników (wg stawki liniowej 19% albo wg skali 18%/32%) spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (19%), w przypadku wypłaty zysku wspólnikom w formie dywidendy jest on opodatkowany ponownie
  31. opodatkowanie wkładów podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowana jest cała wartość wkładu (stawka 0,5%) opodatkowana jest tylko wartość kapitału zakładowego lub podwyższenia kapitału zakładowego (stawka 0,5%)
  31. opodatkowanie pożyczki od wspólnika do spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych tak nie

   

   

   

  Porównanie spółki jawnej ze spółką komandytową (na portalu Doradzamy.to)

  Porównanie spółki cywilnej ze spółką komandytową (na portalu Doradzamy.to)

  Porównanie spółki komandytowo–akcyjnej ze spółką komandytową (na portalu Doradzamy.to)

   

  Przekształć się w komandytową! Bez zbędnych kosztów, bez problemów, bezpiecznie.

  Czytaj więcej

   

  Chcesz wiedzieć więcej na temat spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki "Komandytowa" - jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej jako podatniku CIT. 

   

  Obejrzyj nasze instruktaże: Jak przekształcić działalność w spółkę z o.o.? oraz Jak przekształcić firmę w spółkę komandytową?

   

   

   

  Więcej na temat spółki z o.o. znajdziesz na naszym portalu spolkazoo.net.  w tym w artykule Jakie są najważniejsze zalety spółki z o.o.? 

   

  Tagi porównanie spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi porównanie spółka komandytowa