Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  17.03.2011

  Jakie są różnice między spółką komandytową a spółką komandytowo-akcyjną?

  Jakie są różnice między spółką komandytową a spółką komandytowo-akcyjną?

  W ostatnim czasie, obok spółki komandytowej, dużą popularność zyskała spółka komandytowo-akcyjna. Na koniec czerwca 2011 roku było 1237 takich spółek wobec 714 na koniec roku 2009. Oznacza to przyrost aż o 73%, a zatem znacznie większy niż w przypadku spółek komandytowych. Dlatego też warto się przyjrzeć różnicom między tymi dwoma typami spółek. W poniższej tabeli przedstawiamy porównanie spółki komandytowej ze spółką komandytowo-akcyjną. 

   

   

  Jeżeli znasz jeszcze jakieś różnice, daj nam znać!

  Chcesz wiedzieć więcej na temat spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki "Komandytowa" - jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej jako podatniku CIT. 

   

  Lp. Porównywany element Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna
  1. nazwa aktu zawiązania spółki umowa spółki statut
  2. forma aktu zawiązania spółki akt notarialny akt notarialny
  3. wspólnicy komplementariusze i komandytariusze komplementariusze i akcjonariusze
  4. odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

  komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej (a jeżeli wniosą wkład na jej pokrycie, to są zwolnieni z odpowiedzialności)

  komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, akcjonariusze w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki
  5. możliwość występowania w podwójnej roli nie jest możliwe bycie jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem
  6. występowanie kapitału zakładowego nie tak (minimum 50.000 zł)
  7. minimalna wartość wkładów do spółki brak określonego minimum 50.000 zł
  8. zbywalność „udziałów” w spółce możliwe tylko, gdy umowa spółki to przewiduje, konieczna zgoda pozostałych wspólników, możliwe zbycie tylko całego „udziału” w spółce (nie ma możliwości jego rozszczepienia na części) akcjonariusz może swobodnie zbywać swoje akcje i to zarówno wszystkie, jak i tylko ich część; zbycie „udziału” przez komplementariusza odbywa się na takich samych zasadach jak w spółce komandytowej
  9. anonimowość wspólnika brak (zarówno komplementariusze i komandytariusze wymienieni są w odpisie z KRS) akcjonariusze nie są wymienieni w odpisie z KRS; jeszcze większą anonimowość można osiągnąć poprzez emisję akcji na okaziciela
  10. reprezentowanie spółki brak zarządu, spółkę reprezentują komplementariusze brak zarządu, spółkę reprezentują komplementariusze
  11. istnienie organu zbierającego wspólników (jak zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.) brak, wspólnicy podejmują decyzje (uchwały) na nieformalnych zebraniach walne zgromadzenie
  12. możliwość powołania rady nadzorczej nie tak, a jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe
  13. forma uchwał wspólników pisemna lub nawet ustna protokoły walnych zgromadzeń wymagają formy aktu notarialnego
  14. zwoływanie zebrań wspólników nieformalne (np. telefonicznie) zwołanie walnego zgromadzenia zasadniczo wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a jeżeli w spółce są wyłącznie akcje imienne można zwołać zgromadzenie listami poleconymi; możliwe jest również przeprowadzenie zgromadzenia bez formalnego zwołania, jeżeli stawią się wszyscy akcjonariusze i żaden nie zgłosi sprzeciwu co do tej formy zebrania się i porządku obrad
  15. szczególne obowiązki przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego brak przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego w zamian za akcje konieczne sporządzenie sprawozdania założycieli, poddanie go badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ogłoszenie opinii biegłego rewidenta w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wszystko to jeszcze przed zgłoszeniem do KRS nowej spółki albo podwyższenia kapitału spółki już istniejącej
  16. możliwość wypłaty w trakcie roku zaliczek na poczet zysku tak, bez szczególnych dodatkowych wymogów tylko jeżeli statut przewiduje taka możliwość, wymagana jest zgoda rady nadzorczej (jeżeli została ona ustanowiona), wypłata zaliczki jest możliwa tylko jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować komplementariusz, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne
  17. swoboda dysponowania zyskiem spółki całkowita obowiązek utworzenia kapitału zapasowego i przelewania na niego 8% zysku należnego akcjonariuszom, aż do uzyskania wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego
  18. wymogi obniżenia wkładu (kapitału zakładowego) wystarcza zmiana umowy spółki i rejestracja w KRS oprócz umorzenia akcji i zmiany statutu konieczne jest ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, rejestracja obniżenia możliwa jest dopiero po upływie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, obniżenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku dopiero po rejestracji w KRS
  19. możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika przysługuje komplementariuszom i komandytariuszom przysługuje tylko komplementariuszom, jeżeli statut tak stanowi, akcjonariuszom prawo to nie przysługuje
  20. możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika tak nie
  21. możliwość rozwiązania spółki z ważnych powodów orzeczeniem sądu na wniosek wspólnika tak nie
  22. możliwość emitowania obligacji nie tak
  23. możliwość wydawania świadectw założycielskich nie tak
  24. księgowość pełna pełna
  25. konieczność sporządzania sprawozdania z działalności spółki nie tak
  26. możliwość wejścia na giełdę nie tak (aczkolwiek jak do tej pory żadna taka spółka nie jest notowana na warszawskiej giełdzie)
  27. likwidacja możliwość szybkiego zlikwidowania spółki bez konieczności przeprowadzania całej procedury likwidacji konieczność przeprowadzenia pełnej procedury likwidacji spółki analogicznie jak w spółce akcyjnej

   

  Sprawdź też inne porównania:

   

  Porównanie spółki jawnej ze spółką komandytową (na portalu Doradzamy.to)

  Porównanie spółki cywilnej ze spółką komandytową (na portalu Doradzamy.to)

  Porównanie spółki z o.o. ze spółką komandytową 

  Tagi porównanie spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi porównanie spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna