Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  09.04.2020

  Dofinansowanie starosty do wynagrodzeń pracowników sp.k. – ile i jak?

  Dofinansowanie starosty do wynagrodzeń pracowników sp.k. – ile i jak?

  Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania, które umożliwiają pracodawcy skorzystanie z dofinansowania od starosty do pensji pracowników i składek ZUS. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z tej pomocy!

   

  Komu i na jak długo przysługuje dofinansowanie od starosty?

   

  Z dofinansowania od starosty mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, których obroty spadły w związku z epidemią koronawirusa. Z dofinansowania mogą zatem skorzystać spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne będące mikro, małymi albo średnimi przedsiębiorcami, które spełniają kryterium spadku obrotów. Dofinansowanie od starosty obejmuje część wynagrodzeń pracowników - maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania do pensji jednego pracownika wynosi 2.340 zł. Spółka może także liczyć na dofinansowanie składek ZUS należnych od pracodawcy. Przepisy nie precyzują jednak czy składki ZUS należne od pracodawcy dofinansowane są w całości czy też jedynie w części, w której dofinansowywane jest wynagrodzenie pracownika. Naszym zdaniem, aby udzielana przedsiębiorcom pomoc była realna, składki ZUS powinny być dofinansowane w całości.

   

  Co ważne, pracodawca ma możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia nie tylko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, ale również w stosunku do osób, którym powierzył zadania na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia czy umowa o świadczenie usług, jeżeli osoby te z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

   

  Dofinansowanie dla pracodawcy może zostać przyznane na okres maksymalnie 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy zawartej ze starostą i wypłacane w transzach miesięcznych.

   

  Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie od starosty, ma obowiązek zatrudniania pracowników objętych dofinansowaniem, przez cały okres pobierania świadczenia.

   

  Jakie warunki musi spełnić spółka, aby skorzystać z pomocy?

   

  Podstawową przesłanką uzyskania dofinansowania od starosty jest spadek obrotów na skutek wystąpienia pandemii koronawirusa co najmniej o 30%, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych albo kolejnych 60 dni (w przypadku, gdy okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca) przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku, w porównaniu do obrotów z tego samego okresu w roku ubiegłym.

   

  Dodatkowo:

   

  • spółka nie może zalegać z płatnością podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • w stosunku do spółki nie mogą występować przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  • spółka nie uzyskała wcześniej pomocy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z innych środków publicznych.

   

  Jakie są kwoty dofinansowań?

   

  Wysokość dofinasowania przysługującego pracodawcy uzależniona jest od liczby zatrudnianych pracowników i spadku obrotów. Wysokość udzielanego przez starostę wsparcia przedstawia się następująco:

   

  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 1.300 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy,
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% dofinansowanie wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia, tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 1.820 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy,
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% dofinansowanie wynosi maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia, tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 2.340 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy.

   

  Przykład:

  Spółka komandytowa w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. osiągnęła obrót w wysokości 150.000 zł. W analogicznym okresie w roku 2019 r. obroty tej spółki wynosiły 300.000 zł. Obroty spółki spadły zatem o 50%. Spółka zatrudnia 3 pracowników na cały etat. Miesięczne pensje pracowników wynoszą odpowiednio: 2.600 zł brutto, 3.600 zł brutto i 4.200 zł brutto. Obroty spółki spadły o 50%, a zatem może ona skorzystać z dofinansowania do pensji każdego z pracowników w wysokości 1.820 zł, co daje łącznie 5.460 zł. Spółka może liczyć również na pokrycie składek ZUS należnych od pracodawcy.

   

  Gdy spółka komandytowa (lub komandytowo-akcyjna) nie spełnia kryterium spadku obrotów o co najmniej 30% i tym samym nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania od starosty, warto sprawdzić możliwość uzyskania przez tę spółkę dofinansowań z FGŚP do pensji pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu Dofinansowanie do pensji – ile i jak dla spółki komandytowej?  Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może jednocześnie korzystać z dofinansowania do pensji od starosty i dofinansowań do pensji z FGŚP w odniesieniu do tego samego pracownika.

   

  Jakie formalności należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania od starosty?

   

  Wniosek o dofinansowanie spółka składa się do Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowań od starosty. O ogłoszonym naborze można dowiedzieć ze strony internetowej właściwego dla pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy. Informacja ta powinna być umieszczona w zakładce aktualności. Warto zatem monitorować informacje pojawiające się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy i złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania od starosty niezwłocznie po ogłoszeniu naboru, zanim środki przeznaczone na ten cel zostaną wyczerpane.

  Wnioski o udzielenie dofinansowań od starosty będzie można składać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl. 

   

  Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy załączyć:

  • wykaz pracowników sporządzony według udostępnionego na stronie wzoru,
  • umowę o udzielenie dofinansowania przez starostę udostępnioną na stronie przy składaniu wniosku.
    

  Elektroniczny wniosek musi zostać podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP.   

  Wnioski o udzielenie dofinansowań od starosty będzie można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Elektroniczny wniosek będzie musiał zostać podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem ePUAP. Następnym etapem, o ile wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będzie zawarcie przez pracodawcę umowy ze starostą. Na podstawie tej umowy spółka komandytowa lub komandytowo – akcyjna otrzyma dofinansowanie od starosty.

   

  Kancelaria PragmatIQ stale analizuje proponowane zmiany wprowadzane w związku ze stanem epidemicznym. Jesteśmy w pełnej gotowości,  aby doradzać w zakresie prowadzenia działalności w tych nowych, trudnych czasach i jednocześnie wskazać, z jakiego wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać.

   

  Zachęcamy do subskrybowania newslettera oraz bezpośredniego kontaktu z nami.

   

  Paulina Bąk

  Tagi koronawirus

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi koronawirus