Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  25.08.2016

  Czy zmiana proporcji udziału wspólników w zyskach spółki komandytowej powoduje obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek od zaległości podatkowej?

  Czy zmiana proporcji udziału wspólników w zyskach spółki komandytowej powoduje obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek od zaległości podatkowej?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Zmiana umowy spółki komandytowej, powodująca zmianę proporcji udziału wspólników w jej zyskach, nie spowoduje konieczności korekty odprowadzanych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Wspólnicy nie będą też zobowiązani do zapłaty odsetek.

   

  Udział w zysku spółki ustalony w umowie

   

  W umowie spółki komandytowej ustalone zostają zasady, na jakich wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach tej spółki. Najczęściej udział w zysku spółki ustalony zostaje proporcjonalnie do wniesionych przez nich wkładów.

   

  Zmiana umowy powodująca zmianę proporcji udziału w zysku

   

  Wspólnicy mogą dokonać zmiany umowy spółki, na podstawie której zmianie ulegnie proporcja udziału w zysku spółki przez poszczególnych wspólników.

   

  Przykładowo: zgodnie z umową spółki Wspólnikom A i B przysługiwał 50% udział w zysku spółki komandytowej. W trakcie roku obrotowego zmieniono proporcje udziału w zysku. Od daty zmiany umowy Wspólnikowi A przysługuje 60% udział w zysku, a Wspólnikowi B 40% udział. Po zakończeniu roku obrotowego doszło do wypłaty zysku na rzecz Wspólników - Wspólnik A otrzymał 60% zysku spółki, natomiast Wspólnik B - 40% zysku, zgodnie ze zmienioną w drodze umowy proporcją.

   

   Brak obowiązku korygowania zaliczek i zapłaty odsetek

   

  Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - podatnikami są jej wspólnicy. Dochody spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu u poszczególnych wspólników, zgodnie z proporcją w jakiej uczestniczą oni w zysku spółki.

   

  Zaliczki na podatek dochodowy powinny być obliczane na bieżąco, według proporcji udziału w zysku, obowiązującej w spółce w danym momencie. Późniejsza zmiana udziału w zysku spółki nie spowoduje, że dotychczasowe zaliczki były odprowadzane w nieprawidłowej wysokości.

   

  Jeżeli wspólnicy kalkulowali i odprowadzali zaliczki w terminie, w oparciu o obowiązujące w danym momencie proporcje udziału w zysku spółki, nie będą zobowiązani do skorygowania tych zaliczek.

   

  Podobnego zdania jest Naczelny Sąd Administracyjny (w wyroku z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. II FSK 1552/14), który wskazuje, że zmiana po zakończeniu roku proporcji udziału wspólników w zysku spółki, a także zmiana umowy spółki dokonana w trakcie roku podatkowego, nawet jeżeli zmienia proporcje udziału w zysku spółki komandytowej od jego początku, nie powoduje, że wspólnikom za poszczególne miesiące przypadał z udziału w spółce inny dochód.

   

  Tym samym, jeżeli zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były od prawidłowo obliczonego na dany moment dochodu, organ podatkowy nie może żądać od wspólników spółki komandytowej zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

   

  Dochód do wykazania w zeznaniu rocznym

   

  Zmiana proporcji udziału w zysku może spowodować, że dochód od którego wspólnicy odprowadzali zaliczki, będzie różnił się od zysku należnego wspólnikowi. O sposobie ustalenia dochodu do wykazania w zeznaniu rocznym możesz przeczytać w naszym artykule 

   

   

  Maria Ratajczyk

   

  Tagi podatek dochodowy spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podatek dochodowy spółka komandytowa