Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  04.07.2012

  Czy wspólnik spółki komandytowej będący cudzoziemcem jest zobligowany do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce?

  Czy wspólnik spółki komandytowej będący cudzoziemcem jest zobligowany do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce?

  Tak, wspólnik spółki komandytowej niezależnie czy jest cudzoziemcem czy nie, jest zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce.

   

  Zasadą jest, że o podleganiu polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych nie decyduje obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu osoby zainteresowanej. Decydujące znaczenie ma natomiast fakt zaistnienia jednego z wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) tytułów ubezpieczenia na terytorium Polski.

   

  W przypadku wspólnika spółki komandytowej tytuł do podlegania ubezpieczeniu społecznemu wynika z art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 u.s.u.s. Podleganie zaś obowiązkowi ubezpieczenia społecznego skutkuje objęciem obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

   

  Pewne odstępstwa od przedstawionej zasady zawiera rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Przepis art. 14a cytowanego rozporządzenia reguluje m.in. takie sytuacje, w których obywatel UE prowadzi działalność gospodarczą (co obejmuje także bycie wspólnikiem w spółce komandytowej) oraz jednocześnie wykonuje pracę na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Jednakże szczegółowa analiza przepisów rozporządzenia wykracza poza ramy niniejszego opracowania.

   

  Warto również sprawdzić czy Państwo, z którego pochodzi cudzoziemiec nie zawarło z Rzeczpospolitą Polską umowy regulującej kwestie dotyczące systemów zabezpieczenia społecznego, bowiem taka umowa może zawierać pewne odstępstwa od ogólnych zasad.

   

  Witold Chmarzyński

  Tagi składki ZUS wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS wspólnicy