Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  13.05.2011

  Czy spółka komandytowa może gromadzić zyski przez kilka miesięcy i w tym czasie nie płacić podatku dochodowego, a podatek ten płacić dopiero w momencie wypłaty zysku wspólnikom?

  Czy spółka komandytowa może gromadzić zyski przez kilka miesięcy i w tym czasie nie płacić podatku dochodowego, a podatek ten płacić dopiero w momencie wypłaty zysku wspólnikom?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

  Nie, nie ma takiej możliwości.

   

  W świetle ustaw podatkowych spółka komandytowa nie jest oddzielnym podatnikiem podatku dochodowego, tylko pewną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Przychody i koszty spółki komandytowej są więc traktowane jak przychody i koszty samych wspólników (w odpowiedniej proporcji wynikającej z umowy spółki). Jeśli więc spółka komandytowa osiąga w danym miesiącu dochód, to z podatkowego punktu widzenia dochód osiągają wspólnicy i nie ma w tym zakresie znaczenia czy spółka faktycznie przekazała (wypłaciła) zysk wspólnikom.

   

   

  W związku  z tym wspólnicy spółki komandytowej (podobnie jak osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą) mają obowiązek comiesięcznego przekazywania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość tych zaliczek należy ustalić na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez spółkę komandytową. Jeśli więc w maju spółka komandytowa osiągnęła zysk, to do 20 czerwca jej wspólnicy powinni zapłacić zaliczki na podatek. Oczywiście nie omija ich również obowiązek rocznego rozliczenia się z podatku i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

   

  Nie ma więc możliwości gromadzenia zysków w spółce bez konieczności płacenia zaliczek na podatek (inaczej niż w spółkach z o.o. i akcyjnych, w których wspólnicy płacą podatek tylko wtedy gdy otrzymują dywidendę). Jest to pogląd powszechnie przyjmowany przez organy podatkowe i sądy administracyjne również w odniesieniu do wspólników spółek jawnych i partnerskich.

   

  Pewne wątpliwości na tym tle występują tylko w odniesieniu do akcjonariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych umacnia się pogląd, że ci wspólnicy mają obowiązek płacić podatek wyłącznie za okresy, w których otrzymali dywidendę (m.in. wyrok NSA z 30 marca 2011, sygn. II FSK 1925/09). Organy podatkowe konsekwentnie stoją jednak na stanowisku, że akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych powinni się rozliczać z podatku (m.in. płacić zaliczki na podatek) na takich samych zasadach jak wspólnicy innych spółek osobowych (np. komandytowych czy jawnych) – zob. m.in. interpretacja IS w Bydgoszczy z 15 lutego 2011 r. sygn. ITPB1/415-1088/10/AK oraz interpretacja IS w Warszawie z 21 grudnia 2010 r. sygn. IPPB1/415-1091/10-2/EC.

   

  Co prawda pojawił się pogląd, że również wspólnicy spółek komandytowych powinni być opodatkowani podatkiem dochodowym dopiero w momencie wypłaty zysku, jednakże ze względu na treść przepisów podatkowych oraz dotychczasowe stanowisko sądów administracyjnych nie wróżymy temu poglądowi powodzenia.

   

  AKTUALIZACJA

   

  Dnia 11 maja 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację, która prawdopodobnie kończy wieloletnie spory dotyczące opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (dalej: S.K.A.).


  W interpretacji tej Minister stwierdza, że akcjonariusze S.K.A. nie płacą na bieżąco podatku dochodowego od zysków osiąganych przez te spółki. Podatek ten pojawia się dopiero wówczas, gdy akcjonariuszom zostanie przyznana dywidenda.


  Co bardzo ważne, interpretacja dotyczy wszystkich akcjonariuszy S.K.A. – zarówno osób prawnych, jak również osób fizycznych. Jest to o tyle istotne, że niedawna uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego ze stycznia bieżącego roku (w której wyrażono podobne tezy) dotyczyła wyłącznie opodatkowania akcjonariuszy będących osobami prawnymi.


  Warto również zaznaczyć, że zastosowanie się do interpretacji wydanej przez Ministra daje ochronę wszystkim tym, którzy się do niej zastosują. Nie trzeba więc uzyskiwać w tym zakresie interpretacji indywidualnej.

   

  Więcej na temat interpretacji Ministra Finansów, jej skutków i dalszych losów można przeczytać tutaj.

   

  Tagi PIT zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT zysk