Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  05.07.2011

  Czy osoba niepełnoletnia może zostać komandytariuszem?

  Czy osoba niepełnoletnia może zostać komandytariuszem?

  Tak, komandytariuszem może zostać osoba, która nie uzyskała jeszcze pełnoletniości tj. nie ukończyła 18 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba taka ukończyła już 13 rok życia. Wskazana granica wieku różnicuje bowiem jedynie sposób, w jaki dana osoba może stać się komandytariuszem oraz możliwość wykonywania jej praw jako komandytariusza.


  Osoba małoletnia może stać się komandytariuszem przede wszystkim w wyniku: dziedziczenia ogółu praw i obowiązków komandytariusza (OPIO), nabycia OPIO - zarówno odpłatnego (sprzedaż, zamiana) jak i nieodpłatnego (darowizna), bądź też zawarcia umowy spółki komandytowej.

   

  Dziecko, które nie ukończyło jeszcze 13 roku życia nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych, w związku z czym może działać jedynie za pośrednictwem swoich przedstawicieli ustawowych, którymi najczęściej są rodzice. Tylko przedstawiciele ustawowi mogą zatem zawrzeć w imieniu takiej osoby umowę spółki komandytowej lub umowę na podstawie której nastąpi nabycie OPIO. Co do zasady, na dokonanie wskazanych czynności, przedstawiciele ci będą ponadto potrzebować zezwolenia sądu opiekuńczego. Zawarcie w imieniu dziecka wskazanych umów wykracza bowiem poza zwykły zarząd majątkiem dziecka. Nabycie OPIO w wyniku dziedziczenia przez dziecko, które nie ukończyło jeszcze 13 lat nie będzie natomiast wymagało działania jego przedstawicieli ustawowych. Jednakże do samego załatwienia formalności związanych z potwierdzeniem dziedziczenia będzie konieczna aktywność przedstawicieli ustawowych dziecka.


  Osoba w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiada tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że osoba taka może zawierać umowy, na podstawie których stanie się komandytariuszem jedynie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego (za wyjątkiem umowy darowizny OPIO, dla której zgoda nie jest konieczna). Co do zasady – tak jak w przypadku osób, które nie ukończyły 13 lat - również w tym przypadku konieczne będzie uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego. Wyjątkowo, osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może zawrzeć umowę spółki lub umowę kupna OPIO bez zgody jej przedstawiciela ustawowego i sądu, gdy wkład do spółki komandytowej lub cena nabycia OPIO zostaną pokryte z zarobków takiej osoby. Osoby niepełnoletnie mogą bowiem zarządzać swoim zarobkiem samodzielnie. Analogicznie, tak jak w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 lat, nabycie OPIO w wyniku dziedziczenia przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie wymaga udziału jej przedstawicieli ustawowych, natomiast pewien ich udział jest konieczny przy załatwieniu formalności związanych z potwierdzeniem dziedziczenia.


  Granica 13 lat ma również wpływ na możliwość wykonywania praw komandytariusza przez osobę małoletnią. Za dziecko, które nie ukończyło jeszcze 13 lat, działają w spółce komandytowej wyłącznie jego przedstawiciele ustawowi. Osoba w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia może natomiast samodzielnie działać jako komandytariusz, jednakże do dokonana przez nią czynności, z którymi wiąże się zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem (takich jak np. podejmowanie określonych uchwał lub zbycie OPIO) konieczne jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego. Zgoda przedstawiciela ustawowego nie jest natomiast potrzebna do podjęcia przez taką osobę działań jako pełnomocnik spółki. Warto jednocześnie zaznaczyć, że niedopuszczalne jest pełnienie przez osobę w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia funkcji prokurenta spółki.


  Statusu komandytariusza nie mogą natomiast uzyskać dzieci poczęte, lecz jeszcze nienarodzone. Podmioty takie posiadają bowiem jedynie tzw. warunkową zdolność prawną i to tylko w zakresie spadkobrania oraz muszą urodzić się żywe, aby stać się „pełnoprawnymi” osobami fizycznymi.

  Tagi komandytariusz spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komandytariusz spółka komandytowa