Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  05.02.2018

  Czy od nieruchomości komercyjnych należących do spółki komandytowej trzeba płacić podatek?

  Czy od nieruchomości komercyjnych należących do spółki komandytowej trzeba płacić podatek?

  Od 1 stycznia 2018 r. na podatników CIT i PIT, właścicieli wartościowych budynków biurowych i handlowo – usługowych nałożono tzw. minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych.

   

  Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych

   

  Jakie nieruchomości objęte są podatkiem od nieruchomości komercyjnych, a jakie od niego wyłączone, przedstawia w uproszczeniu poniższa tabela.

   

  Budynki objęte podatkiem

  Budynki wyłączone

  Budynki handlowo - usługowe (103 KŚT) położone na terenie Polski, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.:

  -centrum handlowe,

  -dom towarowy,

  -samodzielny sklep  i butik,

  -pozostałe budynki handlowo-usługowe.

  Budynki handlowo – usługowe, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zawieszeniem / zaprzestaniem działalności.

  Budynki biurowe (105 KŚT) położone na terenie Polski, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

  Budynki biurowe:

  -od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zawieszeniem / zaprzestaniem działalności,

  -wykorzystywanie wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby.

   

  Właściciele wskazanych w powyższej tabeli nieruchomości, na podstawie prowadzonych ewidencji, ustalają ich wartość początkową, która po pomniejszeniu o 10 mln zł stanowi podstawę opodatkowania. Są oni zobowiązani obliczać podatek za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Stawka podatku wynosi 0,035%.

   

  Warto zwrócić uwagę, że podatnicy mogą nie wpłacać podatku od nieruchomości komercyjnych, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na CIT/PIT, jaką podatnik powinien zapłacić za dany miesiąc.

   

  Spółka komandytowa jako właściciel nieruchomości komercyjnej

   

  Jeżeli nieruchomość stanowi własność lub współwłasność sp.k., podatek od nieruchomości komercyjnych rozlicza wspólnik, który określa wartość początkową nieruchomości proporcjonalnie do udziału w zysku przypadającego na niego ze spółki.

   

  Każdy wspólnik indywidualnie oblicza przypadający na niego podatek od nieruchomości komercyjnych (z jednej albo kilku spółek osobowych lub z własnych nieruchomości). Jeśli za dany miesiąc zaliczka od dochodów z działalności gospodarczej (w tym z tytułu uczestnictwa w innych spółkach osobowych) lub dochodów z najmu prywatnego przekracza kwotę podatku od nieruchomości komercyjnych, wspólnik nie musi płacić tego podatku

   

  Przykład A:

   

  Spółka komandytowa jest właścicielem centrum handlowego, którego wartość początkowa wynosi 150.000.000 zł. Spółka chce obliczyć podatek za miesiąc: kwiecień 2018 r.

  Komplementariuszem w tej spółce jest sp. z o.o., która posiada 50% udziałów w zysku sp. k.

   

  Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych dla sp. z o.o. stanowi kwota 65 000 000 zł (150.000.000 zł x 50% – 10.000.000 zł = 65.000.000 zł).

   

  Sp. z o.o. jako wspólnik jest zobowiązania w terminie do 20.tego maja uregulować podatek, którego wartość po zaokrągleniu wynosi 22 750 zł (65 000 000 zł x 0,035%).

   

  Nieruchomości komercyjne a podmioty powiązane

   

  Jeśli nieruchomość komercyjna stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego (więcej o tym, kim jest podmiot powiązany przeczytasz w artykule Podmioty powiązane – czyli jakie?) przyjmuje się, że podstawą opodatkowania jest całkowita wartość początkowa środka trwałego, a udział we współwłasności uwzględnia się dopiero po obliczeniu podatku. Wartość początkową obniża . Zasady te stosuje się odpowiednio do podatników, którzy uczestniczą w spółce osobowej razem z podmiotem powiązanym.

   

  Przykład B:

   

  Identyczny stan faktyczny jak w przykładzie A powyżej, z tym że wspólnikami spółki komandytowej są podmioty powiązane.

   

  Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych dla sp. z o.o. stanowi kwota 70 000 000 zł (150.000.000 zł – 10.000.000 zł) x 50%  zł = 70.000.000 zł).

   

  Paulina Machińska, Dominika Widła

  Tagi CIT nieruchomość

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT nieruchomość