Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  04.01.2019

  Czy członkowie zarządu komplementariusza będącego spółką z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej?

  Tak, w pewnych sytuacjach członkowie zarządu komplementariusza mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

  Często status komplementariusza w spółkach komandytowych powierza się spółkom z o.o. zawiązanym i kierowanym przez komandytariuszy. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą bowiem osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. „Pośrednio” kierują jednak spółką komandytową zasiadając w zarządzie jej komplementariusza – spółki z o.o. Na jakiej zatem zasadzie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności?

   

  Wyjaśnienie charakteru odpowiedzialności członków zarządu komplementariusza wymaga przedstawienia „kaskadowego” układu odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. W pierwszej kolejności odpowiedzialność ponosi sama spółka komandytowa (pierwszy poziom „kaskady”). Gdyby egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci jej komplementariusze. Odpowiadają oni bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o. egzekucję prowadzi się z jej majątku. Jest to drugi poziom „kaskady”. Gdyby jednak i ta egzekucja okazała się bezskuteczna - w pewnych sytuacjach - do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci członkowie zarządu spółki z o.o. Doszliśmy zatem do trzeciego poziomu „kaskady” odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej.

  Podstawą ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu komplementariusza jest art. 299 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się jednak uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

  Nie ma jednak jednolitych poglądów, co do tego jaki moment należy uznać za właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, co mogłoby stanowić przesłankę do zwolnienia członków zarządu komplementariusza od odpowiedzialności. Prezentowane są w tym względzie dwa główne stanowiska:
  a) zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki już w momencie powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości przez spółkę komandytową, tj. w terminie 14 dni od dnia powstania niewypłacalności spółki komandytowej;
  b) zarząd spółki z o.o. powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 14 dni od przeprowadzenia bezskutecznej egzekucji wobec spółki komandytowej.

  W związku z rozbieżnościami przedstawionych poglądów uważamy, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej będzie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. już w momencie powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości przez spółkę komandytową (powstanie jej niewypłacalności). W praktyce najlepiej wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. będącej komplementariuszem złożyć jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej.


  W przypadku niezłożenia przez członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki z o.o. mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, które nie zostały ściągnięte z majątku spółki komandytowej oraz spółki z o.o. – komplementariusza.

  Drugą przesłanką uwolnienia się przez członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem od odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 Kodeksu spółek handlowych jest brak szkody po stronie wierzyciela wywołany niezgłoszeniem we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli zatem niezgłoszenie we właściwym momencie wniosku o ogłoszenie upadłości nie pogorszyło możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku spółki z o.o. (czyli nawet gdyby doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to wierzyciel i tak nie uzyskałby nic więcej), to również w tym wypadku członkowie zarządu nie będą ponosić odpowiedzialności na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

  Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że powyższe zasady odnośnie upadłości spółki z o.o. będącej komplementariuszem i momentu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości będą adekwatne tylko w sytuacji, gdy spółka z o.o. - komplementariusz nie będzie miała wystarczającego majątku, by pokryć zobowiązania spółki komandytowej. Jeżeli spółka z o.o. – komplementariusz będzie taki majątek miała, wówczas nie pojawią się podstawy do odpowiedzialności jej członków zarządu, bowiem wierzyciel zdoła zaspokoić swoje roszczenia z majątku tej spółki z o.o.

  Tomasz Rutkowski

  Tagi komplementariusz odpowiedzialność

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi komplementariusz odpowiedzialność