Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  30.11.2020

  CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?

  CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?

  Ustawa wprowadzająca m.in. CIT dla spółek komandytowych wywołała ogromne poruszenie w wielu środowiskach – głównie biznesowym, prawniczym, podatkowym i księgowym. Mimo wielu postulatów przeciwnych zmianom, 28 listopada Sejm ostatecznie uchwalił ustawę, a dzień później podpisał ją Prezydent, po czym 30 listopada została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (więcej na temat cełego przebiegu uchwalania ustawy przeczytasz w artykule CIT dla spółek komandytowych przesądzony).

   

  Poniżej prezentujemy jakie najważniejsze zmiany czekają spółki komandytowe od stycznia 2021 roku.

   

  1.     Wszystkie spółki komandytowe objęte podatkiem CIT

   

  Treść ustawy wskazuje, że wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. Nie ma tutaj znaczenia rozmiar prowadzonej działalności, struktura właścicielska, czy posiadanie kapitału zagranicznego.

   

  2.     Wypłata zysków na rzecz komplementariusza z jednokrotnym opodatkowaniem

   

  Komplementariusz w spółce komandytowej będzie miał prawo do odliczenia od podatku od wypłaconego mu zysku, podatku CIT zapłaconego przez spółkę w zakresie odpowiadającym procentowemu udziałowi w zysku komplementariusza. W praktyce więc, wypłata zysku na rzecz komplementariusza nie powinna skutkować dwukrotnym opodatkowaniem.

   

  3.     Spółki jawne również objęte podatkiem CIT

   

  Spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostaną objęte podatkiem CIT, jeżeli spełnią dwa warunki:

  • wspólnikami spółki jawnej będą nie tylko osoby fizyczne oraz
  • spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

  Zatem spółka jawna w skład której wchodzą inne podmioty niż osoby fizyczne będzie musiała złożyć odpowiednią informację, aby uniknąć płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.

   

  4.     Niektóre spółki komandytowe z 9% CIT

   

  Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego przepisu, spółka komandytowa, której przychód nie przekroczy 2 mln EUR w roku podatkowym będzie mogła skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT, wynoszącej 9%. Związane jest to ze zwiększeniem limitu przychodów uprawniających do skorzystania z preferencyjnej stawki. Warto zwrócić uwagę, że zwiększony limit dotyczyć będzie wszystkich podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

   

  5.     Dwukrotne opodatkowanie wypłaty zysków na rzecz komandytariusza – z drobnym wyjątkiem

   

  Ustawa zwalnia od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

   

  Jednakże nie każdy komandytariusz skorzysta ze zwolnienia. Musi on dodatkowo spełnić następujące przesłanki:

  • nie może posiadać bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  • nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej
  • nie może być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej.

   

  Liczba warunków do spełnienia, sprawia, że zwolnienie dla komandytariuszy będzie w praktyce dotyczyło tylko tych spółek komandytowych, w których komplementariuszami są osoby fizyczne.

   

  6.     Możliwość opóźnienia CITu

   

  Pomimo, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, to art. 12 ust. 2 ustawy wprowadzającej zmiany przewiduje, że spółka komandytowa może zdecydować, że nowe przepisy będą stosowane do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r.

   

  7.     Zyski przed 2021 r. na starych zasadach

   

  Przepisy przejściowe wskazują, że wypłata zysków spółki wypracowanych przed 2021 będzie opodatkowana na zasadach obowiązujących przed nowelizacją. Co ważnie, nie ma znaczenia moment ich wypłaty. Oznacza to, że zyski wypracowane w latach poprzedzających omawianą zmianę będą mogły być również wypłacone w przyszłości na rzecz wspólników bez dodatkowego podatku.

   

  8.     Zbywanie OPIO, likwidacja i wystąpienie ze spółki utworzonej przed 2021 rokiem na specjalnych zasadach

   

  Jeżeli udziały w spółce komandytowej zostały nabyte lub objęte przez wspólnika przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

  1) umorzenia udziałów lub wystąpienia ze spółki,

  2) odpłatnego zbycia tych udziałów,

  3) ich wniesienia do innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,

  4) likwidacji spółki

  będą mogli pomniejszyć ten przychód o koszty jego uzyskania odpowiadające zasadniczo wydatkom na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach z uwzględnieniem części zysków, które były przez nich opodatkowane przed 2021 r. a nie zostały wypłacone.

   

  Oskar Dziok

  Michał Walczak

  Tagi CIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT spółka komandytowa