Powrót do kategorii

Kiedy umowa spółki komandytowej wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych?


Wojciech Czernik

Wojciech Czernik

18 stycznia 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi ceny transferowe umowa spółki
Poleć

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy nie tylko transakcji handlowych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale również zawarcia umowy spółki komandytowej.

 

Umowa spółki komandytowej

 

Zgodnie z ustawą o PIT i CIT jeżeli umowa spółki komandytowej jest zawierana pomiędzy wspólnikami powiązanymi i jednocześnie łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

 

Definicja podmiotu powiązanego

 

Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych za podmiot powiązany uznaje się podmiot:

  • biorący udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem lub w jego kontroli albo posiadający udział w kapitale innego podmiotu krajowego (bezpośrednio lub pośrednio nie mniejszy niż 25%),
  • w którym ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów,
  • pomiędzy, którym i innym podmiotem występuje powiązanie o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub powiązanie takie zachodzi pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach,
  • pomiędzy, którym i innym podmiotem występuje powiązanie wynikające ze stosunku pracy lub powiązanie majątkowe lub pomiędzy podmiotem i osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

 

W związku z powyższym jeżeli na moment zawierania umowy spółki komandytowej istnieje co najmniej jedno z powyższych powiązań i jednocześnie łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

 

Wojciech Czernik

Powrót